Archive for 古代名人名言

賀蘭進明的名言

人生結交在始終,莫於升沉中路分。 類別:人生 人生結交在始終,莫於升沉中路分。 類別:友誼 More

劉晝的名言

居不隱者,思不遠也;身不危者,志不廣也。 類別:志向 More

賈思勰的名言

人生在勤,勤則不匱。 類別:人生 More

項羽的名言

將相寧無種,本無富和窮。四海皆兄弟,世界應大同。 類別:真理 將相寧無種,本無富和窮。四海皆兄弟,世界應大同。 類別:理想 More

范蠡的名言

得時無怠,時不再來;天予不取,反為之災。 類別:時間 More

管仲的名言

士不厭學,故能成其聖。 類別:讀書 道德當身,不以物惑。 類別:道德 士不厭學,故能成其聖。 類別:學習 More

孔丘的名言

吾嘗終日不食,終夜不寢,以思,無益,不如學也。 類別:讀書 後生可畏,焉知來者之不如今也。 類別:青春 有若無,實若虛,犯而不校。 類別:修養 學而不已,闔棺乃止。 類別:學習 身而常逸者,則志不廣。 類別:志向 君子泰而不驕,小人驕而不泰。 類別:修養 過而不改,是謂過也。 類別:修養 少年若天性,習慣如自然。 類別:青春 學而不已,闔棺乃止。 類別:讀書 逝者如斯夫,不舍晝夜。 類別:時間 有朋自遠方來,不亦樂乎! 類別:友誼 窮不失義,達不離道。 類別: ...... More

老聃的名言

江海所以能成為百谷之王者,以其善下。 類別:理想 江海所以能成為百谷之王者,以其善下。 類別:真理 善者不辯,辯者不善;知者不博,博者不知。 類別:智慧 More

墨翟的名言

興天下之利,除天下之害。 類別:真理 志不強者智不達,言不信者行不果。 類別:理想 志不強者智不達,言不信者行不果。 類別:真理 海納百川,有容乃大,襟三江而帶五湖。 類別:理想 海納百川,有容乃大,襟三江而帶五湖。 類別:真理 興天下之利,除天下之害。 類別:理想 More

帥曠的名言

學之不精,由於多心。 類別:學習 學之不精,由於多心。 類別:讀書 More

晏嬰的名言

衣莫若新,人莫若故。 類別:友誼 More

劉安的名言

行一棋不足以見智。 類別:修養 不自強而成功者,天下未之有也。 類別:成功 聖人不貴尺之璧,而貴寸之陰。 類別:時間 More

曾參的名言

吾日三省吾身,為人謀而不忠乎?與朋友交而不信乎?傳不習乎? 類別:修養 朝有過,夕改,則與之;夕有過,朝改,則與之。 類別:修養 More

劉向的名言

以人之長補己短,以人之厚補己薄。 類別:修養 書猶藥也,善讀之可以醫愚。 類別:學習 以勢交者,勢傾則敗;以利交者,利窮則散。以財交者,財盡則絕;以色交者,色落則渝。 類別:友誼 心如大地者明,行如繩墨者彰。 類別:修養 人皆知以食愈饑,念莫知以學愈愚。 類別:讀書 書猶藥也,善讀之可以醫愚。 類別:讀書 人皆知以食愈饑,念莫知以學愈愚。 類別:學習 高山之巔無美木,傷於多陽也;大樹之下無美草,傷於多蔭也。 類別:修養 天將與之,必先苦之;天將毀之,必先累之。 類別 ...... More

左丘明的名言

同德則同心,同心則同志。 類別:友誼 朋友:同師曰朋,同志曰友。 類別:友誼 More

劉秀的名言

天地之性,人為貴。 類別:思想 More

陸賈的名言

好建大功於天下者,必先修於閨門之內。 類別:修養 More

班固的名言

王者以民為基,民眾以財為本,財竭則下叛,下叛則上亡。 類別:思想 民者,弱而不可勝,愚而不可欺也。 類別:思想 父兄之教不先,則子弟之率不謹。 類別:教育 More

班昭的名言

夫不賢,則無以禦婦;婦不賢,則無以事夫。 類別:愛情 More

司馬遷的名言

以權利合者,權盡而交疏。 類別:友誼 燕雀焉知鴻鵠之志哉? 類別:志向 堯雖賢,興事業不成,得禹而九州寧。且欲興聖統,唯在擇任將相哉! 類別:事業 More