Archive for 百歲壽聯

百歲壽壽聯集錦_百歲壽聯

人生不滿公今滿世上難逢我正逢 稱觴共慶千秋節祝嘏高懸百壽圖 孫子生孫上壽同臻稱國瑞老人偕老百年共樂合傢歡 明月有恒紀年合獻九如頌長春不老添潤當稱百歲人 設帨溯當年喜花甲一周又半稱觴逢此日祝萱顏百歲有奇 桃熟三千瑤池啟宴籌添一百海屋稱觴 風范仰坤儀歡呼共祝千秋節期頤稱國瑞建築應興百歲坊 More

男女同齡賀壽對聯百歲壽聯_百歲壽聯

   壽域宏開,百世難逢人百歲 璧門軒敞,重堂今見日重華  飲乳日甘嬌妄味 述懷常詠樂貧詩 More

雙壽用聯百歲壽聯_百歲壽聯

孫子生孫上壽同臻稱國瑞 老人偕老百年共樂合傢歡 More

百歲生日壽辰對聯_百歲壽聯

  百歲為上壽;一言乃千金。(百歲)盛世常青樹;百年不老松。(百歲)洵似人間真瑞;居然天上神仙。(百歲)蓬萊盤進長生果;玳瑁筵開百歲觴。(百歲)稱觴共慶千秋節;祝嘏高懸百壽圖。(百歲)莫道人生無百歲;須知草木有重春。(百歲)傢中早釀千年酒;盛世長歌百歲人。(百歲)瑤池喜晉千年酒;海屋欣添百歲籌。(百歲)瓊材歌舞群仙會;海屋衣冠百壽圖。(百歲)人作不滿公今滿;世上難逢我竟逢。(百歲)福海朗照千秋月;壽域光涵萬裡天。(百歲)天邊已滿一輪月;世上同鐘百歲人。(百歲)樂奏雲璈歌百歲;德輝彤史 ...... More

女壽用聯百歲壽聯_百歲壽聯

桃熟三千瑤池啟宴籌添一百海屋稱觴 風范仰坤儀歡呼共祝千秋節期頤稱國瑞建築應興百歲坊 More

百歲壽聯_百歲壽聯

孫子生孫上壽同臻稱國瑞 老人偕老百年共樂合傢歡 More

百歲壽男壽聯_百歲壽聯

人生不滿公今滿世上難逢我正逢 稱觴共慶千秋節祝嘏高懸百壽圖 More

百歲嵌名壽聯_百歲壽聯

【周傳福(1905.2——),張國華,女(1906.6——)。周、張夫妻倆為百歲壽星。同為裁縫師傅,曾在郢中鎮被服廠當過工人,辦過私人縫紉店,走村串戶在漢江兩岸上門縫紉掙錢糊口,在苦甜反差中煉就瞭堅韌頑強、不怕困難的精神。仁慈和氣,樂以助人,踩著縫紉機在夕陽的餘暉中飛轉。愛好釣魚。】 周縫濟世贏福壽 張補服國享誕華 周縫傳世贏福壽 張補服國享誕華 周裁密縫為傳福 張力盡心與國華  橫批:國興人瑞 雙壽星已有二百一十歲 西王母賜桃三千六百年 More

百歲老人祝壽對聯集錦_百歲壽聯

稱觴共進千秋節 祝嘏高懸百壽圖 莫道人生無百歲 須知草木有重春 傢中早釀千年酒 盛世長歌百歲人 蓬萊盤進長生果 玳瑁筵開百歲觴 盛世常青樹 百年不老松 瑤池喜晉千年酒 海屋欣添百歲籌 瓊材歌舞群仙會 海屋衣冠百壽圖 人作不滿公今滿 世上難逢我竟逢 福海朗照千秋月 壽域光涵萬裡天 天邊已滿一輪月 世上同鐘百歲人 天賜期頤長生無極 人間百歲積慶有餘 樂奏雲瑕歌百歲 德輝彤史祝千秋 壽晉期頤天年永運 光增史乘人瑞流傳 活百歲松欽鶴羨 數一生苦盡甜來 禮祝期頤莊椿無算 詩歌福履虞壽同登 上壽期頤莊椿不老 君子福履洪范斯陳 明 ...... More

賀老人百歲生日壽辰對聯集錦_百歲壽聯

百歲為上壽;一言乃千金。(百歲)盛世常青樹;百年不老松。(百歲)洵似人間真瑞;居然天上神仙。(百歲)蓬萊盤進長生果;玳瑁筵開百歲觴。(百歲)稱觴共慶千秋節;祝嘏高懸百壽圖。(百歲)莫道人生無百歲;須知草木有重春。(百歲)傢中早釀千年酒;盛世長歌百歲人。(百歲)瑤池喜晉千年酒;海屋欣添百歲籌。(百歲)瓊材歌舞群仙會;海屋衣冠百壽圖。(百歲)人作不滿公今滿;世上難逢我竟逢。(百歲)福海朗照千秋月;壽域光涵萬裡天。(百歲)天邊已滿一輪月;世上同鐘百歲人。(百歲)樂奏雲璈歌百歲;德輝彤史祝千秋 ...... More

百歲祝壽對聯集錦_百歲壽聯

盛世常青樹百年不老松 百歲為上壽一言乃千金 蓬萊盤進長生果玳瑁筵開百歲觴 莫道人生無百歲須知草木有重春 活百歲松欽鶴羨數一生苦盡甜來 傢中早釀千年酒盛世長歌百歲人 稱觴共進千秋節祝嘏高懸百壽圖 瑤池喜晉千年酒海屋欣添百歲籌 瓊材歌舞群仙會海屋衣冠百壽圖 樂奏雲瑕歌百歲德輝彤史祝千秋 人作不滿公今滿世上難逢我竟逢 福海朗照千秋月壽域光涵萬裡天 天邊已滿一輪月世上同鐘百歲人 天賜期頤長生無極人間百歲積慶有餘 壽晉期頤天年永運光增史乘人瑞流傳 明月有恒紀年合獻九如頌老春不老添閏當稱百歲人 數百歲之桑弧過去五十 ...... More