Tag Archive for “吐谷渾”怎麼讀?吐谷渾歷史簡介

“吐谷渾”怎麼讀?吐谷渾歷史簡介

  “吐谷渾”這個名詞怎麼讀?很多人都讀錯。“吐谷渾”的讀音是:tū yù hún,發音:突欲魂。  吐谷渾簡介  吐谷渾,亦稱吐渾,中國古代西北民族及其所建國名。本為遼東鮮卑慕容部的一支。吐谷渾,慕容廆之庶長兄也,其父涉歸分部落一千七百傢以隸之。及涉歸卒,廆嗣位,而二部馬鬥。廆怒曰:‘先公分建有別,奈何不相遠離,而令馬鬥!’吐谷渾曰:‘馬為畜耳,鬥其常性,何怒於人!乖別甚易,當去汝於萬裡之外矣。’於是遂行。廆悔之……鮮卑謂兄為阿幹,廆追思之,作‘阿幹之歌’,歲暮窮思,常歌之。”西晉末,首領吐谷渾率部西遷到枹罕 ...... More