Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

漢代劉向的名句 – 經典語錄大全

漢代劉向的名句

1、明主愛其國,忠臣愛其名。

2、人之有德於我也,不可忘也;吾有德於人也,不可不忘也。

3、君子交絕,不出惡聲。

4、不慎其前,而悔其後,雖悔無及矣。

5、無財之謂貧,學而不能行之謂病。

6、君子擇人與交,農夫擇田而耕;君子樹人,農夫樹田;田者擇種而種之,半年必得粟,士擇人而樹之,平時必得祿矣。

7、與惡人居。如入鮑魚之肆,久而不聞其臭。

8、賢者任重而行恭,知者功大而辭順。

9、狡兔有三窟,僅得免其死耳。

10、明者起福於無形,銷患於未然。

11、委肉當餓虎之蹊,禍必不振矣。

12、謀先事則昌,事先謀則亡。

13、以書為禦者,不盡馬之情;以古制今者,不達事之變。

14、聖人不能為時,時至而弗失。

15、君子之言寡而實,小人之言多而虛。

16、王國富民,霸國富士,僅存之國富大夫,亡道之國富倉府。

17、心如大地者明,行如繩墨者彰。

18、聖人從事,必藉於權而務興於時。

19、君子之言寡而實;小人之言多而虛。

20、智士者,國之器。

21、鞭撲之自子,不從父之教。

22、寧為雞口,無為牛後。

23、日中則移,月滿則虧,物盛則衰。

24、數戰則民勞,久師則兵弊。

25、強弩之末,力不能穿魯縞。

26、有機智之巧,必有機智之敗。

27、力勝貧,謹勝禍,慎勝害,戒勝災。

28、廉士不辱名,信士不惰行。

29、治國之道,愛民而已。

30、十步之澤,必有香草;十室之邑,必有忠士。

31、大臣重祿而不極諫,近臣畏罰而不敢言,下情不上通,此患之大者也。

32、一節見則百節知矣。由此觀之,以所見可以占未發,睹小節固足以知大體矣。

33、讀書欲睡,引錐自刺其股,血流至足。

34、蘇秦為縱,張儀為橫,橫則秦帝,縱則楚王,所在國重,所去國輕。

35、義士不欺心,仁人不害生。

36、善作者不必善成,善始者不必善終。

37、人才雖高,不務學問,不能致聖。

38、非其地而樹之,不生也。

39、婦人因媒而嫁,不因媒而親。

40、以財為草,以身為寶。

41、人皆知以食愈饑,念莫知以學愈愚。

42、鮑魚蘭芷,不同篋而藏。

43、執狐疑之心者,來讒賊之口。持不斷之意者,開群枉之門。

44、前事之不忘,後事之師。

45、物舍其所長,之其所短,堯亦有所不及矣。

46、天與不取,反受其咎;時至不迎,反受其殃。

47、山有木兮木有枝,心悅君兮君不知。

48、隋侯之珠,國之寶也,熱用之彈,曾不如泥丸。

49、將者,士之心也;士者,將之肢體也。

50、成大功者不小苛。

51、樹高者鳥宿之,德厚者士趨之。

52、君子暇豫則思義,小人暇豫則思邪。

53、帝者與師處,王者與友處,霸者與臣處,亡者與役處。

54、君子得時如水,小人得時如火。

55、與善人居,如入芝蘭之室,久而不聞其香;與惡人居,如入鮑魚之肆,久而不聞其臭。

56、傢有水義之財,測傷本。

57、天將與之,必先苦之;天將毀之,必先累之。

58、書猶藥也,善讀可以醫愚。

59、多聞善擇焉,所以明智也。

60、以財交者,財盡則交絕。以色交者,華落而愛渝。

61、水濁則魚困,令苛則民亂。

62、不慎其前而悔其後,嗟乎!雖悔無及矣。

63、從政有經,而令行為上。

64、以勢交者,勢傾則敗;以利交者,利窮則散。以財交者,財盡則絕;以色交者,色落則渝。

65、得其所利,必慮其所害;樂其所成,必顧其所敗。

66、福生於隱約,禍生於得意。

67、鞭撲之子,不從父之教。

68、少而好學,如日出之陽;壯而好學,如日中之光;老而好學,如炳燭之明。

69、賞必加於有功,刑必斷於有罪。

70、隋侯之珠,國之玉也;然用之彈,曾不如泥丸。

71、存亡禍福,其要在身。

72、屋漏者,民擊之;水淺者,魚逃之;樹高者,鳥宿之;德厚者,士趨之。

73、人背信則名不達。

74、同欲者相憎,同憂者相親。

75、和氏之璧乎?價重千金,然以之間紡,曾不如瓦磚。

76、騏驥雖疾,不遇伯樂,不致千裡馬。

77、糜鹿成群,虎豹避之;飛鳥成列,鷹鷲不擊。

78、寨有盍饕之心,而欲不可足。

79、草木秋死,松柏獨存。

80、小快害義,小慧害道,小辨害治,茍心傷德。