Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

左傳經典語錄 – 經典語錄大全

左傳經典語錄

1、冬無愆陽,夏無伏陰,春無淒風,秋無苦雨。

2、愛子,教之以義方,弗納於邪、驕、奢、淫,所自邪也。四者來,寵祿過也。

3、見可而進,知難而退,軍之善政也。兼弱攻昧,武之善經也。

4、其所善者,吾則行之;其所惡者,吾則改之。

5、樹德莫如滋,擊疾莫如盡。

6、兄弟雖有小忿,不廢讎親。

7、國之興也,視民如傷,是其福也;其亡也,以民為土芥,是其禍也。

8、一日縱敵,數世之患也。

9、天能蓋地,地能容小。

10、太上有立德,其次有立功,其次有立言;雖久不廢,此之為不朽。

11、同德則同心,同心則同志。

12、嫠不恤其緯,而憂宗周之隕,為將及焉。

13、欲加之罪,何患無辭。

14、為政者不賞私勞,不罰私怨。

15、其興也勃焉,其亡也忽焉!

16、中國有禮儀之大故稱夏,有服裝之美謂之華。

17、有服章之美謂之華,有禮儀之大謂之夏。

18、儉,德之共也;侈,惡之大也。

19、朋友:同師曰朋,同志曰友。

20、天道遠,人道邇,非所及也。

21、人心之不同,如其面焉。

22、君子有容人之量,小人存忌妒之心。

23、寬以濟猛,猛以濟寬,寬猛相濟。

24、民之多幸,國之不幸。

25、君子務知大者遠者,小人務知小者近者。

26、川澤納污,山藪藏疾,瑾瑜匿瑕。

27、非我族類,其心必異,楚雖大,非我族也。

28、君子貴其身而後能及人,是以有禮。

29、疇昔之羊,子為政;今日之事,我為政。

30、夫寵而不驕,驕而能降,降而不憾,憾而能眕者鮮矣。

31、禍福無門,唯人所召。臨禍忘憂,憂必及之。

32、國傢之敗,由官邪也;官之失德,寵賂章也。

33、篳路藍縷,以啟山林。

34、外舉不棄仇,內舉不失親。

35、兄弟雖有小忿,不廢懿親。

36、一鼓作氣,再而衰,三而竭。

37、禮以行義,義以生利,利以平民,政之大節也。

38、見可而進,知難而退,軍之善政也。

39、政之所興,在順民心。

40、弈者舉棋不定,不勝其耦。

41、凡有血氣,皆有爭心。

42、禮,天之經也,民之行也。

43、唯器與名,不可以假人。

44、人誰無過?過而能改,善莫大焉。

45、信,國之寶也,民之所庇也。

46、禮,經國傢,定社稷,序民人,利後嗣。

47、夫令名、德之輿也。德,國傢之基也。

48、非信無以使民,非民無以守國。

49、寬以濟猛、盛以濟寬,政是以和。

50、居安思危,思則有備,有備無患。

51、皮之不存,毛將焉附?