Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

中庸經典語錄 – 經典語錄大全

中庸經典語錄

1、唯天下至誠,方能經綸天下之大經,立天下之大本。

2、天地之無不持載,無不覆幬。

3、正己而不求於人,則無怨。

4、君子尊德性而道問學。致廣大而盡精微。極高明而道中庸。

5、君子居易以俟命,小人行險以。

6、愚而好自用,賤而好自專,生乎今之世,反古之道:如此者,災及其身者也。

7、知、仁、勇三者,天下之達德也。

8、君子中庸,小人反中庸。君子之中庸也,君子而時中,小人之反中庸也,小人而無忌憚也。

9、君子語大,天下莫能載焉;語小,天下莫能破焉。

10、天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教。

11、天地之道,可一言而盡也。其為物不貳,則其生物不測。

12、為政在人,取人以身,修身以道,修道以仁。

13、博厚,所以載物也;高明,所以覆物也;悠久,所以成物也。

14、中也者,天下之大本也。和也者,天下之達道也。

15、君子之道:淡而不厭,簡而文,溫而理,知遠之近,知風之自,知微之顯。

16、誠身有道:不明乎善,不誠乎身矣。

17、天命之謂性,率性之謂道。

18、茍不至德,至道不凝焉。

19、質諸鬼神而無疑,知天也;百世以俟聖人而不惑,知人也。

20、人一能之,己百之;人十能之,己千之。果能此道矣,雖愚必明,雖柔必強。

21、人一能之,己百之;人十能之,己千之。

22、博學之,審問之,慎思之,明辨之,篤行之。

23、君子內省不疚,無惡於志。

24、君子之道,暗然而日章;小人之道,的然而日亡。

25、自誠明,謂之性;自明誠,謂之教。誠則明矣,明則誠矣。

26、知所以修身,則知所以治人;知所以治人,則知所以治天下國傢矣。

27、居上不驕,為下不倍;國有道,其言足以興;國無道,其默足以容。

28、君子不動而敬,不言而信。

29、或生而知之,或學而知之,或困而知之,及其知之,一也。

30、天之生物,必因其材而篤焉。故栽者培之,傾者覆之。

31、好問而好察邇言;隱惡而揚善,執其兩端,用其中於民。

32、誠之者,擇善而固執之者也。

33、大德必得其位,必得其祿。必得其名,必得其壽。

34、溥博淵泉,而時出之。溥博如天,淵泉如淵。

35、不偏之謂中,不易之謂庸。中者,天下之正道。庸者,天下之定理。

36、君子以人治人,改而止。

37、上不怨天,下不尤人。

38、天地之道:博也,厚也,高也,明也,悠也,久也。

39、喜怒哀樂之未發,謂之中;發而皆中節,謂之和。中也者,天下之大本也,和也者,天下之達道也。

40、君子素其位而行,不願乎其外。

41、君子之道,造端乎夫婦,及其至也,察乎天地。

42、溫故而知新,敦厚以崇禮。

43、好學近乎知,力行近乎仁,知恥近乎勇。

44、凡事豫則立,不豫則廢。

45、道不遠人,人之為道而遠人,不可以為道。

46、在上位,不陵下;在下位,不援上。

47、中也者,天下之大本也。和也者,天下之達道也。致中和,天地位焉,萬物育焉。