Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

勵志警句

 喜聞過者,忠言日至;惡聞過者,諛言日增。

 言不可輕說,若說話更改,不如不說;言不可輕諾,若應諾更改,不如不諾。

 所以一言半諾,俱宜謹慎為要。

 有道德、信義、智謀者,必不多言;惟小人、狂人、妄人者,必會多言。

 言不中理,不如不言,一言不中,千言無用。

 口舌禍之門,滅身之斧也。

 與善人言,暖如佈帛。

 傷人之言,痛如刀割。

 刀瘡易好,惡言難消。

 口是傷人斧,言是割舌刀。

 閉口深藏舌,安身處處好。

 得人善言,如獲金珠寶玉。

 見人善言,美於詩賦文章。

 聽人善言,樂於鐘鼓琴瑟。 

  快樂之時說話,沒信用的多;憤怒之時說話,失禮節的多。

 面責人之短,人雖不悅,未必深恨。

 背地言其短,令人不悅,懷恨甚深。

 不必說而說,是多說,多說易招怨;不當說而說,是瞎說,瞎說易惹禍。

 君子一言當百,小人多言取厭,虛言取薄,輕言取侮。

 對失意者,莫談得意事;處得意日,莫忘失意時。

 

Leave a Reply