Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

人物介紹_邑薑簡介_周武王姬發的老婆是誰_邑薑生瞭幾個兒子_ 周成王姬誦是邑薑生的嗎 -Wiki101.com.tw

 中文名:邑薑

 國 籍:周朝

 籍 族:華夏族

 出生地:商朝東海

 出生日期:不可考

 逝世日期:不可考

 職 業:周武王王後,齊太公呂尚之女

 父 親:齊太公呂尚【又稱薑尚】

 夫 君:周武王

 兒 子:周成王、唐叔虞

 邑薑 ——周武王姬發的妻子和周成王的母親

 邑薑,生卒年不詳,薑姓,齊太公呂尚之女,周武王姬發的王後,周成王姬誦、唐叔虞的母親。據傳她懷成王的時候,“立而不跂,坐而不差,獨處而不倨,雖怒而不詈,胎教之謂也。”山西太原的晉祠就是供奉的唐叔虞和邑薑。譯為:邑薑懷第一個兒子周成王時,站立的時候不東倒西歪,坐著的時候端正嚴肅,說笑的時候不喧鬧,獨處的時候不隨地蹲坐,有瞭脾氣的時候也不隨便亂罵人。這些條例,說起來簡單,若非有極大的毅力和克制力,是很難貫徹到底的。而邑薑之所以如此重視胎教,很大的一個原因就是她對“母以子貴”這一權力中心的必然法則有著清醒的認識。

 邑薑是商周之交一個光彩照人的女性形象。有關她的身份,《左傳·昭公元年》說:“當武王、邑薑方震大叔,夢帝謂己:‘予命而子曰‘虞’,將與之唐,屬諸參,而繁育其子孫。’及生,有文在其手,曰:‘虞’。遂以命之。及成王滅唐,而封大叔焉。故參為晉星。”《史記·晉世傢》裡說得更為詳細:“唐叔虞者,周武王子,成王弟。初,武王與叔虞母會時,夢天謂武王曰:‘予命汝生子名虞,餘與之唐。’及生子,文在其手,曰:‘虞’。故遂命之曰‘虞’。武王崩,成王立,唐有亂,周公誅滅唐。成王與叔虞戲削桐葉為圭,以與叔虞曰:‘以此封若。’史佚因請擇日立叔虞。成王曰:‘吾與之戲爾。’史佚曰:‘天子無戲言。言則史書之,禮成之,樂歌之。’於是遂封叔虞於唐,唐在河、汾之東方百裡。故曰唐叔虞。”

 邑薑是否又有王後的身份呢?我們說,有的。請看《大戴禮記·保傅》篇裡的話:“周後妃任(孕)成王於身,立而不跂,坐而不差,獨處而不倨,雖怒而不詈,胎教之謂也。”對於“周後妃”的身份,王聘珍在《大戴禮記解詁》一書中明確註曰:“後妃,武王邑薑也。”王聘珍雖為清人,但所註應是其來有自。關於這一點,我們在下節還有進一步的討論,這裡,不妨先舉《論語·泰伯》裡有一段十分有名的話:武王曰:“予有亂臣十人”孔子曰:“才難,不其然乎!唐虞之際,於斯為盛。有婦人焉,九人而已。三分天下有其二,以服侍殷,周之德,可謂至德也已矣!”對於這段話中的“有婦人焉”,北宋的理學大傢朱熹作註時,就是遵從的前人之說,認為所指的就是邑薑。並說在武王的十位“治亂”之臣當中,是“九人治外,邑薑治內”。還有其弟子蔡沈,在為偽《泰誓》作註時,采取的也是乃師的說。總之,通過上述幾項史料可知,邑薑乃武王正妃或者說皇後,並生瞭太子誦(即成王)和唐叔虞,是無可懷疑的。