Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

人物介紹_陽石公主簡介_諸邑公主陽石公主_陽石公主是誰生的 – Wiki101.com.tw

 中文名: 陽石公主

 別 名 :德邑公主

 國 籍: 漢朝

 民 族 漢族

 出生地 :長安

 職 業: 公主

 主要成就: 漢武帝女

 父 親 :漢武帝 劉徹

 生 母 :沒有記載陽石公主的生母

 主要事件:巫蠱之禍

 陽石公主——漢武帝劉徹之女

 陽石公主(?—前91年)漢武帝女,食邑為陽石。《史記》和《漢書》皆記載她為帝女,未雲生母。唐初顏師古註釋《漢書》雲陽石公主、諸邑公主為皇後衛子夫另外兩女,唐中期司馬貞《史記索隱》稱石邑公主、諸邑公主為衛後另外兩女。二人記載相互矛盾,皆為孤證,乃一傢之言。《史記》《漢書》中可確定的衛皇後女兒隻有衛長公主一人。陽石又稱德邑,陽石公主又稱德邑公主,但非石邑公主,也非夷安公主,更非衛長公主。

 陽石公主身份疑點:公主丈夫不詳。有人誤以為陽石公主就是石邑公主,陽石為其湯沐邑,石邑是其丈夫封地,其實不然。首先,石邑與陽石是兩個地名,石邑在常山郡,陽石在東萊郡。其次,列侯方能尚主,而《史記 高祖功臣侯者年表》、《史記 惠景間侯者年表》與《史記 建元以來侯者年表》中皆無石邑侯和陽石侯,故可知石邑與陽石非丈夫封地,皆為公主的食邑,石邑公主與陽石公主也並非一人。

 《史記》和《漢書》都沒有記載陽石公主與諸邑公主的生母。《史記集解》引用徐廣的說法,陽石公主又稱德邑公主。《史記》和《漢書》記載皇後衛子夫生有三女一子,但沒有說明三個女兒的封號,可確定的皇後女隻有衛長公主一人。唐初顏師古為《漢書》註釋,稱諸邑和陽石公主都是衛子夫的女兒。唐玄宗時代的司馬貞則在《史記索隱》中稱,諸邑、石邑公主是衛後另外兩女。這種兩種說法必有一種是錯誤的,或者兩者都是錯誤的。陽石公主雖與諸邑公主同時死於巫蠱,但不能由此證明她也是衛子夫的女兒。

 諸邑公主並未出現在《史記》中。而在《漢書》中,陽石公主與諸邑公主同陷於巫蠱。《史記》《漢書》並無記載兩位公主為衛後之女,陽石公主的稱呼在《史記》《漢書》中都是“帝女”。柏楊在《中國帝王皇後親王公主世系錄》一書中認為陽石公主是皇後衛子夫的女兒,其來源不詳。