Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

《踏莎行·情似遊絲》_周紫芝的詩_宋代詩人_宋詞三百首

《踏莎行·情似遊絲》

年代: 宋 作者: 周紫芝 情似遊絲,人如飛絮,淚珠閣定空相覷。
一溪煙柳萬絲垂,無因系得蘭舟住。

雁過斜陽,草迷煙渚,如今已是愁無數。
明朝且做莫思量,如何過得今宵去! 分類標簽:描寫柳 宋詞三百首 婉約詩 查看全部【踏莎行】(約333首)
查看周紫芝的全部【踏莎行】

作品賞析

【註釋】:
①覷:細看。 指離別前兩人眼中含淚空自對面相看。
②無因:沒有法子。
③渚:水中小洲。

【評解】

此詞抒寫離情別緒。上片寫離別時的情景。情似遊絲,淚眼相覷。一溪煙柳,難系
蘭舟。寫盡瞭離別況味。下片寫別後相思之苦。愁緒無數,無法排遣。全詞淒迷哀婉,
愁思無限。

【集評】

唐圭璋《唐宋詞簡析》;此首敘別詞。起寫別時之哀傷。遊絲飛絮,皆喻人之神魂
不定;淚眼相覷,寫盡兩情之淒慘。“一溪”兩句,怨柳不系舟住。換頭點晚景,令人
生愁。末言今宵之難遣,語極深婉。
薛礪若《宋詞通論》:此等詞都極清倩婉秀,實兼晏、歐、少遊、清真數傢之長,
而能暨於化境者。即列入第一流作傢內,亦無愧色。
——————————
此為別情詞。上片寫別時,下片寫別後。開頭兩句,連用兩個比喻。“情似遊絲”,喻情之牽惹 ;“人如飛絮 ”,喻人之飄泊也。兩句寫出與情人分別時的特定心境。遊絲、飛絮,在古代詩詞中是常常聯用的,例如馮延巳的“滿眼遊絲兼落絮,紅杏開時,一霎清明雨”(《蝶戀花》)。司馬光的“青煙翠霧罩輕盈,飛絮遊絲無定”(《西江月》)。不過象這首詞中一以喻情,一以喻人,使之構成一對內涵相關的意象,並借以不露痕跡地點出瞭季節 ,交代瞭情事,其比喻之新穎,筆墨之經濟,都顯示瞭作者的想象和創造的才能。雖然如此 ,這兩句畢竟還是屬於總體上的概括、形容。
所以接著便用一個特寫鏡頭給予具體的細致的刻畫——“淚珠閣定空相覷 ”。兩雙滿含著淚珠的眼睛,一動不動地彼此相覷。句中的“空”字意味著兩人的這種難舍、傷情,都是徒然無用的,無限惆悵、無限淒愴自然也就不言而喻瞭 。“一溪煙柳萬絲垂,無因系得蘭舟住”兩句把“空”字寫足、寫實。一溪煙柳,千萬條垂絲 ,卻無法系住要去的蘭舟 ,所以前面才說“淚珠閣定空相覷 ”。一派天真,滿腔癡情,把本不相涉的景與事勾聯起來,傳達出心底的怨艾之情和無可奈何之苦。借此,又將兩人分別的地點巧妙地暗示出來瞭。這種即景生情的刻畫抒寫,怨柳絲未曾系住行舟,含蘊著居者徊徨淒惻的傷別意緒。
下片寫離別之後心情。過片仍寫居者在行人走後的淒愴情懷。“雁過斜陽,草迷煙渚”,這是“ 蘭舟”去後所見之景,正是為瞭引出、烘托“如今已是愁無數 ”。這裡景物所起的作用與上文又略不相同瞭。上片寫傷別,下片寫愁思,其間又能留下一些讓人想象、咀嚼的空白,可謂不斷不粘、意緒相貫。句中的“如今 ”,連系下文來看,即指眼前日落黃昏的時刻。黃昏時刻已經被無窮無盡的離愁所苦,主人公便就擔心,今晚將怎樣度過。詞人並不逕把此意說出,而是先蕩開說一句“明朝”,然後再說“今宵”:明朝如何過且莫思量,先思量如何過得今宵去 。“思量如何過”這五個字的意思實為兩句中的“明朝”、“今宵”所共有,詞筆巧妙地分屬上下句,各有部分省略。上句所“思量”者是“如何過”,下句“如何過”即是所“思量”者,均可按尋而知。這種手法,詩論傢謂之“互體”。
由於“明朝”句的襯墊,把離愁無限而今晚如何過的主意,益發重重地烘托出來。此處直抒別情,與前面對薄暮黯淡景色的描寫所起的渲染烘托相應對。
此詞用語淺淡而情意深濃。詞之上片先抒情,然後情景交融,景語的點綴為情語服務;下片先寫景後抒情 ,使全詞具有錯綜的結構,結體頗有整中有散、統一中求變化的特色。