Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

劉豫簡介

劉豫

(1073~1143/1146)  南宋初偽齊皇帝。字彥遊。永靜軍阜城(今屬河北)人。元符時進士及第。北宋末任河北西路提點刑獄,金兵南下即棄職逃走。宋高宗建炎二年(1128),任知濟南府,他見北方大亂,請改派江南一郡被執政拒絕。金兵圍城,他殺勇將關勝而降。四年,受金冊封為“大齊皇帝”,建都大名(今河北大名),冊文有“世修子禮”等語。先用金天會年號,不久,奉金朝的命令,改元阜昌。宋紹興二年(1132年,金天會十年),劉豫遷都汴京(今河南開封)。他屢次派子劉麟、侄劉猊及宋叛將李成、孔彥舟等,配合金軍侵宋。偽齊軍曾攻占襄陽等地。紹興四年,嶽飛破李成,收復襄陽等地。同年,劉豫遣子劉麟會合金軍渡淮南侵,遭到失敗。劉豫屢敗,金廷對他日益不滿。紹興六年,劉麟等征發中原民兵大舉侵宋,金按兵不動,不肯協助。偽齊軍大敗潰退,傷亡極重,民怨沸騰。次年,金廢劉豫為蜀王,取消偽齊政權。後又迫令遷居臨潢府(今內蒙古巴林左旗東南波羅城),改封曹王。劉豫被廢時年六十五歲;卒年,宋、金二史本傳都說在公元1143年(宋紹興十三年、金皇統三年),但《金史·熙宗本紀》說在皇統六年,似以本紀為可靠。

Leave a Reply