Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

徒單克寧簡介

徒單克寧

    徒單克寧(?—1191),金朝大臣。本名習顯。女真族。姓徒單。汾陽軍節度使況者之子。左丞相完顏希尹之甥。

    其先金源縣人,徙居比古土之地,後隨猛安徙山東,占籍萊州。善騎射,有勇略,精通女真、契丹文。熙宗時,為符寶祗候,充護衛,轉符寶郎,遷侍衛親軍馬步軍都指揮使,改忠順軍節度使。娶完顏宗幹女嘉祥縣主。海陵王時,降知滕陽軍,歷宿州防禦使,胡裡改路節度使、曷懶路兵馬都總管。大定元年(1161),以本路兵會東京(今遼陽),遷左翼都統。二年,從右副元帥完顏謀衍鎮壓契丹移剌窩斡起義軍,敗義軍於長濼、霧河、羅不魯等地。遷太原尹,駐軍平涼,改益都尹,兼山東路兵馬都總管、行軍都統。四年(1164),大敗宋將魏勝於楚州之十八裡口,追至楚州,射殺魏勝,取楚州及淮陰縣。改大名尹,歷河間、東平尹、召為都點檢。十一年(1j71),從丞相紇石烈志寧北伐。翌年,遷樞密副使,兼知大興府事,改太子太保,拜平章政事,封密國公。後罷為東京留守。十三年,改南京留守,兼河南統軍使。復拜平章政事,授世襲不紮土河猛安兼親管謀克。十九年(1179),為右丞相,徙封譚國公。二十一年(1181),為左丞相,徙封定國公。翌年,賜名克寧。二十四年(1184),受命留中都(今北京)輔佐皇太子守國。次年,行左丞相事。太子死,表請立皇太孫。二十六年,為太尉,兼左丞相。二十八年(1188),兼尚書令,封延安郡王。二十九年,世宗卒,遵顧命,輔皇太孫完顏璟(章宗)即位。封東平郡王。進拜太傅,兼尚書令。明呂元年(1190),拜太師,封淄王。卒,謚忠烈。