Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

古代優秀警句

1、巧言亂德,小不忍則亂大謀。(孔子)
2、道不同,不相為謀。(孔子) 
3、季孫之憂,不在?臾,而在蕭墻之內也。(孔子) 
4、不患貧而患不均,不患寡而患不安。(孔子) 
5、均無貧,和無寡,安無傾。(孔子) 
6、學而不厭,誨人不倦。(孔子) 
7、不義而富且貴,於我如浮雲。(孔子) 
8、民可使由之,不可使知之。(孔子) 
9、不在其位,不謀其政。(孔子) 
10、自古皆有死,民無信不立。(孔子) 
11、愛之欲其生,惡之欲其死。(孔子) 
12、政者,正也。子帥以正,孰敢不正?(孔子) 
13、名不正,則言不順,言不順,則事不成。(孔子) 
14、其身正,不令而行;其身不正,雖令不從。(孔子) 
15、一言而興邦,一言而喪邦。(孔子) 
16、君子恥其言而過其行。(孔子) 
17、不患人之不己知,患不知人也。(孔子) 
18、見賢思齊,見不賢而內自省。(孔子) 
19、見義不為,無勇也。(孔子) 
20、士可殺不可辱。(孔子) 
21、道聽而途說,德之棄也(孔子) 
22、博學而篤志,切問而近思,仁在其中矣。(孔子) 
23、益者三友,友直,友諒,友多聞,益矣。(孔子) 
24、過而不改,是為過矣。(孔子) 
25、君子謀道不謀食,憂道不憂貧。(孔子)
26、當仁不讓於師。(孔子) 
27、眾惡之,必察焉;眾好之,必察焉。(孔子) 
28、損者三樂:樂驕東,樂佚遊,樂宴樂,損矣。(孔子) 
29、君子有三畏:畏天命,畏大人,畏聖人之言。(孔子) 
30、有朋自遠方來,不亦悅乎!(孔子) 

Leave a Reply