Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

人物介紹_朱賡簡介_朱賡生平_朱賡是怎麼死的_Wiki101.com.tw

本 名:朱賡

字 號:字少欽

 號金庭

所處時代:明朝

民族族群:漢族

出生地:紹興府山陰縣

出生時間:嘉靖十四年七月十四日(1535年8月12日)

去世時間:萬歷三十六年十一月二十九日(1609年1月4日)

主要作品:《文懿公集》十二卷等

官 職:吏部尚書、文華殿大學士

謚 號:文懿

追 贈:太保

朱賡——明朝內閣首輔

 朱賡(1535年8月12日-1609年1月4日),明朝內閣首輔,字少欽,號金庭,浙江紹興府山陰(今浙江紹興)人。

 朱賡出生官宦之傢,生於明世宗嘉靖十四年,其父公節曾任泰州知州。朱賡十七歲“取冠諸生”,嘉靖四十年(1561)舉於鄉,穆宗隆慶二年(1568)登進士,改庶吉士,授編修。萬歷六年(1578)以侍讀為日講官,歷禮部左、右侍郎,累官禮部尚書。

 萬歷二十九年,朱賡以禮部尚書兼東閣大學士的身份參與機務,上疏極陳礦稅之害,又與沈一貫、沈鯉共獻“守成、遣使、權宜”三論。三十四年,輔臣沈鯉、沈一貫去位,朱賡獨當國,其時已七十有二,朝政日馳,中外解體,賡疏揭月數上,但十不能一下。後禦史宋燾、給事中汪若霖相繼彈劾朱賡,但不成,先後見黜。朱賡於三十六年病,乞休,十一月卒於官,年七十四歲,卒後贈太保,謚文懿。亦工詩文,著有《文懿公集》十二卷,《四庫全書總目》傳於世。

 人物生平

 初入官場

 朱賡是浙江山陰(今紹興)人。嘉靖四十年(1561年)舉於鄉。明穆宗隆慶二年(1568年)在科舉考試中考中進士,後改庶吉士,不久後被授予翰林編修的職位。

 萬歷六年(1578年),因為侍讀改任日講官。適逢宮中大興土木,修建園林。朱賡講解《宋史》極力言說“花石綱”的危害,皇帝為之震動。後來歷禮部左、右侍郎,後來因為繼母去世而守孝歸鄉,於東武山處建逍遙樓讀書其中。

 起復重用

 萬歷二十九年,趙志皋去世,沈一貫掌權,請求增加內閣大臣。皇帝一直擔心臣子結黨,因此想要采用隱居的或是久未出仕的大臣擔任。下詔朱賡以禮部尚書兼東閣大學士,參與機務。朱賡並未奉召,但皇帝並且準許。第二年四月進京,就上捐一年的俸祿來幫助修築大殿。當年秋天,上疏極陳礦稅之害,不久後與沈一貫、沈鯉共獻“守成、遣使、權宜”三論。

 三十四年,輔臣沈鯉、沈一貫去位,賡獨當國,其時已七十有二,朝政日弛,中外解體,賡疏揭月數上,但十不能一下。禦史宋燾、給事中汪若霖,相繼彈劾不成,先後見黜。賡緣二人言,力請更新庶政於增閣臣、補大僚、充言路三事,語言懇切,帝優詔答之而不行。乃素服詣文華門懇請,終不得命。

 死後榮辱

 萬歷三十六年生病,上書乞休,疏二十餘上,並未被準許。同年十一月在任上去世。遺疏表達瞭對時政的悲觀色彩。

 朱賡曾被授予少保兼太子太保,進吏部尚書、文華殿大學士。去世後,贈太保,謚文懿。禦史鼓端吾再次上疏詆惠朱賡,給事中胡忻請停其贈謚,皇帝並未聽信。