Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

曾國藩人生格言|格言語錄大全

1、守篤實,戒機巧,守強毅,戒剛愎。

2、輕財足以聚人,律己足以服人,量寬足以得人,身先足以率人。

3、一身能勤能敬,雖愚人亦有賢智風味。

4、邪正看眼鼻,真假看嘴唇,功名看氣概,富貴看精神。

5、何必擇地?何必擇時?但自問立志之真不真耳!

6、步步前進,日日不止,自有到期,不必計算遠近而徒長籲短嘆也。

7、綺語背道,雜學亂性。

8、以體察人才為第一。

9、富貴功名皆人世浮榮,惟胸懷次浩大是真正受用。

10、養生以少惱怒為本,事親以得歡心為本。

11、人之處於患難,隻有一個處置。盡人謀之後,卻須泰然處之。

12、事以急敗,思因緩得。

13、精神愈用而愈出,不可因身體素弱過於保惜。

14、人各有性,冷者自冷,豪者自豪也。

15、行事不可任心,說話不可任口。

16、悠悠疑忌之來,隻堪付之一笑。

17、聰明外露者德薄,(next88)詞華太盛者福淺。

18、常常提其朝氣為要。

19、眉宇間大有清氣,志趣亦不庸鄙,將來或終有成就。

20、薄福之人過享其福,必有忽然之禍。貫貧之人不安其貧,必有意外之憂。

21、既有定識,又有定力。

22、自其外者學之而得於內者謂之明,自其內者得之而兼於外者謂之誠,誠與明一也。

23、人之氣質,由於天生,本難改變,惟讀書則可變化氣質。欲求變之之法,總須先立堅卓之志。

24、凡辦大事,半由人力,半由天事。

25、和可消人怨,忍足退災星。

26、治世以大德,不以小惠。

27、隘路打勝仗,全在頭敵。

28、凡事豫則立。

29、王政不能有恩而無威。

30、凡事留餘地,雅量能容人。

31、不隨眾從之喜懼為喜懼。

32、未有根本不正,而枝葉發生,能自暢茂者也。

33、氣忌盛,心忌滿,才忌露。

34、處事貴熟思緩處,熟思則得其情,緩處則得其當。

35、各安共分而天下平矣。

36、君子所性,雖破萬卷不加焉,雖一字不識無損焉。

37、甜酸苦竦宜嘗遍,是非好惡總由人。出死入生寧不易,各宜努力去修身。

38、不怕打不著,隻怕打不勝。

39、居鄉勿為鄉願,居官勿為鄙夫。

40、到老始知氣質駁,尋思隻是讀書粗。

41、功不獨居,過不推諉。

42、凡有用之物,不宜拋散也。

43、凡有盛必有衰,不可不預為之計。

44、見異思遷,欲求長進難矣。

45、聽言當以理觀。一聞在輒以為據,往往多失。

46、清高太過則傷仁,和順太過則傷義,是以貴中道也。

47、軒冕而敬,偽也。匿就而愛,私也。

48、凡事須逐日檢點,一日姑待後來補救,則難矣。

49、信算命,信風水,皆妄念所致。讀書明理人以義命自安,便不信也。

50、才覺私意起,便克去,此是大勇。

51、盛世創業之英雄,以襟懷豁達為第一義。

52、受挫受辱之時,務須咬牙勵志,蓄其氣而長其智。

53、人之氣質,由於天生,本難改變,惟讀書則可變化氣質。

54、以舉世皆可信者,終君子也。以舉世皆可疑者,終小人也。

55、死生早已置之度外。

56、薄福者必刻薄,刻薄則福益薄矣。厚福者必寬厚,寬厚則福亦厚矣。

57、獨享大名為折福之道。

58、知天地萬物於一體,則能愛矣。

59、好便宜不可與共財,狐疑者不可與共事。

60、責過太直,使人慚恨,在我便是一過。

61、為善者常受福,為利者常受禍,心安為福,心勞為禍。

62、若日日譽人,人必不重我言矣。

63、作善豈非好事,然一有好名之心,即招謗招禍也。

64、勿揚人過,反躬默省焉,有或類是,丞思悔而速改也。

65、常存冰淵惴惴之心。

66、人宜減者決減之,錢宜省者決省之。

67、勿以小惡棄人大美,勿以小怨忘人大恩。

68、凡世傢子弟衣食起居無一不與寒士相同,則庶可以成大器,若沾染富貴氣習,則難望有成。

69、第一要有志,第二要有識,第三要有恒。

70、一身精神,具乎兩目。

71、誠無悔,恕無怨,和無仇,忍無辱。

72、須有寧拙毋巧之意,而後可以持久。

73、不深思則不能造於道。不深思而得者,其得易失。

74、舉世惟一真字難得。

75、傢和則福自生。

76、決不可存茍且心,決不可做偷薄事,決不可學輕狂態,決不可做憊賴人。

77、無實而享大名者必有奇禍。

78、帶兵之道,用恩莫如用仁,用威莫如用禮。

79、勸人不可指其過,須先美其長。人喜則語言易入,怒則語言難入,怒勝私故也。