Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

蘇東坡格言|格言語錄大全

1、休言萬事轉頭空,未轉頭時皆夢。

2、若言聲在指頭上,何不於君指上聽?

3、暮雲收盡溢清寒,銀漢無聲轉玉盤。此生此夜不長好,明月明年何處看。

4、花褪殘紅青杏小,燕子飛時,綠水人傢繞。

5、君子之所取者遠,則必有所待;所就者大,則必有所忍。

6、惟願孩兒愚且魯,無災無難到公卿。

7、人行猶可復,歲月哪可追?

8、舊書不厭百回讀,熟讀精思子自知。

9、回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴。

10、若言琴上有琴聲,放在匣中何不鳴?

11、鴛鴦被裡成雙夜,一樹梨花壓海棠。

12、細雨斜風作曉寒,淡煙疏柳媚晴灘。入淮清洛漸漫漫。

13、知君仙骨無寒暑,千載相逢猶旦暮。

14、已約年年為此會,故人不用賦招魂。

15、水枕能令山俯仰,風船解與月徘徊。

16、人生到處知何似?應似飛鴻踏雪泥。

17、但屈指西風幾時來,又不道流年暗中偷換。

18、春色三分,二分塵土,一分流水。細看來不是楊花,點點是離人淚。

19、故將別語惱佳人,欲看梨花枝上雨。

20、隻恐夜深花睡去,(next88)故燒高燭照紅妝。

21、東風未肯入東門,走馬還尋去歲村。

22、天涯何處無芳草,多情卻被無情惱。

23、與君世世為兄弟,又結來生未瞭因。

24、寧可食無肉,不可居無竹;無肉令人瘦,無竹令人俗;人瘦尚可肥,俗士不可醫。

25、前塵往事斷腸詩,儂為君癡君不知。

26、江山風月,本無常主,閑者便是主人。

27、且將新火試新茶,詩酒趁年華。

28、古之人,有高世之才,必有遺俗之累。

29、慎重者,始若怯,終必勇;輕發者,始若勇,終必怯。

30、亦知人生要有別,但恐歲月去飄忽。

31、是處青山可埋骨,他年夜雨獨傷神。

32、醉笑陪公三萬場,不用訴離殤。痛飲從來別有腸,今夜送歸燈火冷。

33、桂棹兮蘭槳,擊空明兮溯流光。渺渺兮予懷,望美人兮天一方。

34、天下有大勇者,猝然臨之而不驚,不故加之而不怒。

35、且陶陶,樂盡天真,幾時歸去,作個閑人。對一張琴,一壺酒,一溪雲。

36、有客無酒,有酒無肴;月白風清,如此良夜何?

37、十年生死兩茫茫,不思量,自難忘,千裡孤墳,無處話淒涼。

38、廬山煙雨浙江潮,未到千般恨不消。到得還來別無事,廬山煙雨浙江潮。

39、橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。不識廬山真面目,隻緣身在此山中。

40、前塵往事斷腸詩,儂為君癡君不知。莫道世界真意少,自古人間多情癡。

41、落花已逐回風去,花本無心鶯自訴。

42、腹有詩書氣自華,讀書萬卷始通神。

43、十八新娘八十郎,蒼蒼白發對紅妝。

44、小舟從此逝,江海寄餘生。

45、人皆養子望聰明,我被聰明誤一生。

46、惆悵東欄一株雪,人生看得幾清明?

47、笑漸不聞聲漸悄,多情卻被無情惱。

48、萬事到頭都是夢,休休。明日黃花蝶也愁。

49、人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。

50、東風裊裊泛崇光,香霧空蒙月轉廊。

51、明朝歸路下塘西,不見鶯啼花落處。

52、君子以其身之正,知人之不正;以人之不正,知其身之所未正也。

53、吾上可陪玉皇大帝,下可以陪卑田院乞兒。眼前見天下無一個不好人。

54、心似已灰之木,身如不系之舟。

55、泥上偶然留爪印,鴻毛那復計東西。

56、殷勤昨夜三更雨,又得浮生一日涼。

57、人似秋鴻來有信,事如春夢瞭無痕。

58、一點浩然氣,千裡快哉風。

59、休對故人思故國,且將新火試新茶,詩酒趁年華。

60、老僧已死成新塔,壞壁無由見舊題。

61、春宵一刻值千金,花有清香月有陰。

62、幾時歸去,作個閑人。對一張琴、一壺酒、一溪雲。

63、青春不覺老朱顏,強半銷磨簿領間。

64、常羨人間琢玉郎。天教分付點酥娘。盡道清歌傳皓齒。風起。雪飛炎海變清涼。

65、往日崎嶇君記否;路長人困蹇驢嘶。

66、賞花歸去馬如飛,去馬如飛酒力微,酒力微醒時已暮,醒時已暮賞花歸。

67、揀盡寒枝不肯棲,寂寞沙洲冷。

68、水光瀲灩晴方好,山色空蒙雨亦奇。

69、物必先腐也,而後蟲生之;人必先疑也,而後讒入之。

70、雪沫乳花浮午盞,蓼茸蒿筍試春盤。人間有味是清歡。

71、發憤識遍天下字,立志讀盡人間書。

72、不識廬山真面目,隻緣身在此山中。

73、江城白酒三杯釅,野老蒼顏一笑溫。

74、長恨此身非我有,何時忘卻營營。

75、竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。

76、東風未肯入東門,走馬還尋去歲村。人似秋鴻來有信,事如春夢瞭無痕。