Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

名人名言短句8字|經典語錄大全

1.知無不言,言無不盡。

2.知人者智,自知者明。

3.差以毫厘,謬以千裡。——《漢書》

4.投我以桃,報之以李。——《詩經·大雅·抑》

5.靡不有初,鮮克有終。——《詩經·大雅·蕩》

6.與朋友交,言而有信。——《論語·學而》

7.至長反短,至短反長。——《呂氏春秋》

8.智者千慮,必有一失。——晏子春秋

9.失之東隅,收之桑榆。——《後漢書》

10.十年樹木,百年樹人。——《管子·權修》

11.有則改之,無則加勉。——《論語》

12.十年樹木,百年樹人。——《管子·權修》

13.生於優患,死於安樂。——《孟子·告於下》

14.輔車相依,唇亡齒寒。——《左傳·僖公五年》

15.天下興亡,匹夫有責。——顧炎武

16.物以類聚,人以群分。——《易經》

17.星星之火,可以燎原。——《尚書》

18.言者無罪,聞者足戒。——《毛詩序》

19.知己知彼,百戰不殆。——《孫子兵法》

20.知無不言,言無不盡。——蘇洵

21.桃李不言,下自成蹊。——《史記》

22.心不在焉,雖學無成。——張載

23.如切如磋,如琢如磨。——《詩經·衛風·湛奧》

24.言者無罪,聞者足戒。——《詩經·大序》

25.追求目標,堅持不懈。

26.重賞之下,必有勇夫。

27.眾心成城,眾口鑠金。

28.眾口鑠金,積毀銷骨。

29.種瓜得瓜,種豆得豆。

30.智者千慮,必有一失。

31.隻可意會,不可言傳。

32.隻見樹木,不見森林。