Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

80歲祝壽對聯集錦_八十壽聯

陽春正獻瑤池瑞
耋老頻添海屋籌

耆年可入香山壽
碩德堪宏渭水漠

渭水一竿閑試釣
武陵千樹笑行舟

文移百鬥成天象
月捧南山作壽杯

卓爾經綸傳渭水
飄然風致赴香山

天賜期頤長生無彬
人間百歲隻慶有餘寶樹靈椿三千甲子
龍眉華頂九十春光

八秩康強春秋永在
四時健旺歲月優遊

精神矍鑠似東海雲鶴
身份老健如南山勁松

跡隱丹雀品征琛玉
名齊渭水胸貯經綸

白發朱顏登八旬大壽
豐衣足食享幸福晚年

雪冷霜寒萬裡勁松曾傲歲
風和日暖千年古柳尚爭春

幸運維新賴有老成作砥柱
華封晉祝欣將詩句詠萊臺

羨高年精神矍鑠花甲重添二十載
居上壽齒德俱尊松年永享八千秋

千齡預宴九老圖形杖履春坐年德鐘山堪比峻
東方善諧南極昌壽孫曾林立傢門荊樹慶長榮

Leave a Reply