Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

韓愈的名言

 1. 聖人無常師。 類別:學習
 2. 業精於勤,荒於嬉。 類別:學習
 3. 親之割之不斷,疏者屬之不堅。 類別:友誼
 4. 仰不愧天,俯不愧人,內不愧心。唐·韓愈《與孟尚書書》仰:抬頭。俯:低頭。對天、對人、對己都無愧。 類別:道德
 5. 讀書破萬卷,下筆如有神。 類別:讀書
 6. 業精於勤,荒於嬉;行成於思,毀於隨 類別:讀書
 7. 怠者不能修,而忌者畏人修。 類別:道德
 8. 欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先誠其意。唐·韓愈《原道》 想要在道德人品上進行修煉的人,首先要純正自己的思想。而要純正思想,首先要使自己的意念真誠。 類別:道德
 9. 事業無窮年。 類別:人生
 10. 欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先誠其意。唐·韓愈《原道》 想要在道德人品上進行修煉的人,首先要純正自己的思想。而要純正思想,首先要使自己的意念真誠。 類別:思想
 11. 無貴無賤,無長無少,道之所存,師之所存也。 類別:學習
 12. 事業無窮年。 類別:事業
 13. 怠者不能修,而忌者畏人修。 類別:修養
 14. 業精於勤,荒於嬉;行成於思,毀於隨。 類別:勤奮
 15. 業精於勤,荒於嬉;行成於思,毀於惰。 類別:教育
 16. 師者,所以傳道授業解惑者也。 類別:教育
 17. 業精於勤,荒於嬉;行成於思,毀於隨 類別:學習
 18. 人非生而知之,孰能無惑?惑而不從師,其為惑也,終不解矣。 類別:學習
 19. 少年樂相知,衰暮思故友。 類別:友誼
 20. 古之所謂正心而誠意者,將以有為也。唐·韓愈《原道》正心、誠意:使心思純正,意念真誠。將:打算。有為:有所作為。想有所作為,必須真心誠意。 類別:道德

Leave a Reply