Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

古代詩詞名句集粹——關於寫作

  1.文章千古事,得失寸心知——唐.杜甫<<偶題>>

  2.一日不作詩,心源如廢井——唐.賈島<<戲贈友人>>

  3.作詩火急追亡逋,情景一失後難摹——宋.蘇軾<<臘日遊孤山訪惠勒思二僧>>

  4.文章自得方為貴,衣缽相傳豈是真——金.王若虛<<論詩詩>>

  5.我手寫我口,古豈能拘牽——清.黃遵憲<<雜感>>

  6.縱橫正有凌雲筆,俯仰隨人亦可憐——金.元好問<<論詩三十首>>

  7.須教自我胸中出,切忌隨人腳後行——宋.戴復古<<論詩十絕>>

  8.天籟自鳴天趣足,好詩不過近人情——清.張問陶<<論詩十二絕句>>

  9.春江秋月冬冰雪,不聽陳言隻聽天——宋.楊萬裡<<讀張文潛詩>>

  10.莫將死句入詩中,此訣傳來自放翁——清.袁枚<<仿元遺山論詩>>

  11.一語天然萬古新,豪華落盡見真淳——金.元好問<<論詩三十首>>

  12.預支五百年新意,到瞭千年又覺陳——清.趙翼<<論詩五絕>>

  13.不求好句,隻求好意——宋.歐陽修<<吊僧詩>>

  14.天機雲錦用在我,剪裁妙處非刀尺—宋.陸遊《九月一日夜讀詩稿有感走筆作歌》

  15.片言可以明百意,坐馳可以役萬裡——唐.劉禹錫<<董氏武陵集記>>

  16.清水出芙蓉,天然去雕飾——唐.李白<<憶舊遊書懷贈江夏韋太守良宰>>

  17.不薄今人愛古人,清詞麗句必為鄰——唐.杜甫<<戲為六絕句>>

  18.二句三年得,一吟雙淚流——唐.賈島<<題詩後>>

  19.吟安一個字,拈斷數莖須——唐.盧延讓<<苦吟>>

  20.為人性僻耽佳句,語不驚人死不休——唐.杜甫<<江上值水如海勢聊短述>>

  21.愛好由來落筆難,一詩千改始心安——清.袁枚<<遣興>>

  22.奇文共欣賞,疑義相與析——晉.陶淵明<<移居二首>>

  23.論文期摘瑕,求友惟攻闕——清.黎志遠<<漢陽舟次>>

  24.讀書破萬卷,下筆如有神——唐.杜甫<<奉贈韋左丞丈二十二韻>>

  25.屈平詞賦懸日月,楚王臺謝空山丘——唐.李白<<江上吟>>

  26.李杜文章在,光焰萬丈長——唐.韓愈<<調張籍>>

  27.杜詩韓集愁來讀,似倩麻姑癢處抓——唐.杜牧<<讀韓杜集>>

     28.汝果欲學詩,工夫在詩外——宋.陸遊<<示子聿>>

Leave a Reply