Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

古代詩詞名句集粹——愁恨悲歡

  1.戰戰兢兢,如臨深淵,如履薄冰——<<詩經.小雅.小雯>>

  2.前不見古人,後不見來者.念天地之悠悠,獨愴然而涕下——唐.陳子昂<<登幽州臺歌>>

  3.白發三千丈,緣愁似個長——唐.李白<<秋浦歌>>

  4.冠蓋滿京華,斯人獨憔悴——唐.杜甫<<夢李白>>

  5.自是人生長恨水長東——南唐.李煜<<相見歡>>

  6.問君能有幾多愁?恰似一江春水向東流——南唐.李煜<<虞美人>>

  7.抽刀斷水水更流,舉杯消愁愁更愁——唐.李白<<宣州謝眺樓做官別校書叔雲>>

  8.十年一覺揚州夢,贏得青樓薄幸名——唐.杜牧<<遣懷>>

  9.苦恨年年壓金線,為他人作嫁衣裳——唐.秦韜玉<<貧女>>

  10.此情可待成追憶,隻是當時已惘然——唐.李商隱<<錦瑟>>

  11.天長地久有時盡,此恨綿綿無絕期——唐.白居易<<長恨歌>>

  12.別有幽愁暗恨生,此時無聲勝有聲——唐.白居易<<琵琶行>>

  13.出師一表真名世,千載誰堪伯仲間——宋.陸遊<<書憤>>

  14.羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關——唐.王之煥<<涼州詞>>

  15.莫道不消魂,簾卷西風,人比黃花瘦——宋.李清照<<醉花陰>>

  16.尋尋覓覓,冷冷清清,淒淒慘慘戚戚——宋.李清照<<聲聲慢>>

  17.此情無計可消除,才下眉頭,卻上心頭——宋.李清照<<一剪梅>>

  18.少年不識愁滋味,愛上層樓.愛上層樓,為賦新詞強說愁——宋.辛棄疾<<醜奴兒.書博山道中壁>>

  19.人到愁來無處會,不關情處總傷心——宋.黃庭堅<<和陳君儀讀太真外傳>>

  20.悄立市橋人不識,一星如月看多時——清.黃仲則<<癸已除夕偶成>>

  21.今年歡笑復明年,秋月春風等閑度——唐.白居易<<琵琶行>>

  22.春風得意馬蹄疾,一日看盡長安花——唐.孟郊<<登科後>>

  23.陶陶然樂在其中——唐.楊炯<<登秘書省閣詩序>>

  24.白日放歌須縱酒,青春作伴好還鄉——唐.杜甫<<聞官軍收河南河北>>

  25.卻看妻子愁何在,漫卷詩書喜欲狂——唐.杜甫.同上.

Leave a Reply