Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

關於交友的名言警句

紅顏暗老白發新。

人生七十古來稀。

舉世盡從愁裡老。

清閑無事,坐臥隨心。

年景雖雲暮,霞光猶燦然。

老年不足恥,所足在自恥。

莫道桑榆晚,霞光尚滿天。

老柏搖新翠,幽花茁晚春。

與老無期約,到來如等閑。

青春留不住,白發自然生。

無端滿階葉,共白幾人頭。

天意憐幽草,人間重晚情。

相看俱衰年,出處各努力。

朱顏君未老,白發我先秋。

晚年惟好靜,萬事不關心。

不羞老圃秋容淡,且看寒花晚節香。

歲老豈能充上駟,力微當自慎前程。

老去不知花有態,亂來惟覺酒多情。

交淵博友,如讀名書;交風雅友,如讀詩歌;交謹慎友,如讀聖書;交滑稽友,如讀傳奇小說。

搏弈之交不終日,飽食之交不終月;勢力之交不終年,惟道義之交可以終身。

以“淡”字交友,以“聾”字止謗,以“刻”字責己。

交朋必擇勝己者,講貫切磋,益也。

道義相砥,過失相規,畏友也;緩急可共,死生可托,密友也;甘言如始,遊戲征逐,昵友也;和則相攘,患則相傾,賊友也。

傲慢褻狎,導人為惡者,損友也。

君子與君子以同道為朋;小人與小人以同利為友。

小人多怨。

與朋友交,隻取其長,不計其短。

君子先擇而後交,小人先交而後擇。故君子寡憂

古之君子,絕友不出醜語。

朋而不心,面朋也;友而不心,面友也。

小人甘以艷。

同類相從,同聲相應,固天理也。

君子之交淡若水,小人之交甘若醴。君子淡似親。

與人交,推其長者,諱其短者,故能久也。

Leave a Reply