Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

《詩經》中的名言名句

  1. 桃之夭夭,灼灼其華。之子於歸,宜其室傢。 類別:愛情
  2. 投之以木瓜,抱之以瓊瑤。匪報也,永以為好也。 類別:友誼
  3. 彼采葛兮,一日不見,如三月兮。彼采蕭兮,一日不見,如三秋兮。彼采艾兮,一日不見,如三歲兮。 類別:愛情
  4. 夫妻好合,如鼓琴瑟。 類別:愛情
  5. 相鼠有皮,人而無儀;人而無儀,不死行為。 類別:修養
  6. 關關雎鳩,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 類別:愛情

Leave a Reply