Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

很不錯的關於讀書的名言

心堅石也穿。 好記性不如爛筆頭。 勤勉是成功之母。
好高騖遠的一無所得,埋頭苦幹的獲得知識。 百藝通,不如一藝精。
同時趕兩隻兔,一隻也捉不到。 一回生,二回熟,三回過來當師傅。
學如逆水行舟,不進則退。 學習如趕路,不能慢一步。
學問之根苦,學問之果甜。 學問勤中得,富裕儉中來。
註意力是智慧的門戶。 要得驚人藝,須下苦功夫。
隻要功夫深,鐵杵磨成繡花針。 拳不離手,曲不離口。
常說口裡順,常做手不笨。 最淡的墨水,也勝過最強的記性。
搓繩不能松勁,前進不能停頓。 瞄準還不是射中,起跑還不算到達。
沒有艱苦的學習,就沒有最簡單的發明。(南斯拉夫諺語)
誰遊樂無度,誰沒空學習。(法國諺語)
誰要懂得多,就要睡得少。(亞美尼亞諺語)
知識好象砂石下面的泉水,越掘得深泉水越清。(丹麥諺語)
知識需要反復探索,土地需要辛勤耕耘。(尼泊爾諺語)
學如駕車登山,不進就退。(日本諺語)
書讀百遍,其義自見
讀瞭懂不瞭,用處也不大。
一竅通,百竅通
心裡沒有眼,有眼也無用。
仔細考慮一天,勝過蠻幹十天。
吃別人嚼過的饃沒有味道。
盡信書,莫如無書。
燈不撥不亮,理不辯不明。
沒有意志的人,一切都感到困難;沒有頭腦的人,一切都感到簡單。
學貴有疑,小疑則小進,大疑則大進。
聞而不審,不若無聞。
讀書不知義,等於嚼樹皮。
吃飯不嚼不知味,讀書不想不知意。
讀書不想,隔靴撓癢。
溫故而知新。
刀越磨越利,腦越用越靈。
身怕不動,腦怕不用。
強記不如善悟。
思索,就是跟自己爭論。(西班牙諺語)
一次深思熟慮,勝過百次草率行動。(南斯拉夫諺語)
知識無底,學海無涯
萬川歸海海不盈。
山上的石頭能背完,河裡的流水能舀幹,世上的知識學不完。
書囊無底。
生命有限,學問無涯。
走不完的路,知不完的理。
怕問路,要迷路。 嘴勤不走冤枉路。
書籍備而不讀如廢紙。(英國諺語)
不問的人永遠和愚昧在一起。(東非諺語)
耳朵沒有底,可以從早聽到晚。(非洲諺語)

Leave a Reply