Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

《論語》著名人生格言

知者不惑,仁者不憂,勇者不懼。

後生可畏,焉知來者之不如今也?

不在其位,不謀其政。

君子成人之美,不成人之惡。小人反是。

其恕乎!己所不欲,勿施於人。

鳥之將死,其鳴也哀;人之將死,其言也善。

三軍可奪帥也,匹夫不可奪志也。

子在齊聞《韶》,三月不知肉味。曰:“不圖為樂之至於斯也。”

默而識之,學而不厭,誨人不倦,何有於我哉?

不憤不啟、不悱不發,舉一隅不以三隅反,則不復也。

知者樂水,仁者樂山;知者動,仁者靜;知者樂,仁者壽。

寧武子,邦有道則智,邦無道則愚。其智可及也,其愚不可及也。

質勝文則野,文勝質則史。文質彬彬,然後君子。

知之者不如好之者,好之者不如樂之者。

敏而好學,不恥下問,是以謂之‘文’也。

士不可以不弘毅,任重而道遠。仁以為己任,不亦重乎?死而後已,不亦遠乎?

其恕乎!己所不欲,勿施於人。

君子周而不比,小人比而不周。

君子食無求飽,居無求安,敏於事而慎於言,就有道而正焉,可謂好學也已。

由,誨汝知之乎! 知之為知之,不知為不知,是知也。

Leave a Reply