Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

關於軍事的名人名言

●水之行,避高而趨下;兵之形,避實而擊虛。
——孫武(春秋)
●用兵必須審敵虛實而趨其危。
——吳起(戰國)
●正兵貴先,奇兵貴後。或先或後,制敵者也。
——魏繚(戰國)
●善用兵者,不以短擊長,而以長擊短。
——司馬遷(漢)
●與人鬥,不扼其亢,拊其背,未能全勝也。
——班固(漢)
●兵有奇正,旋相為用,如環之無端。
——蘇轍(宋)
●用兵以能聚散為上。
——楊時(宋)
●凡與敵戰,須務持重。見利則動,不見利則止,慎不可輕舉也。
——劉基(明)
●合兵以壯威,分兵以制勝。
——揭暄(明)
●有正無奇,雖整不烈,無以致勝也;有奇無正,雖銳無恃,難以控禦也。
——何良臣(明)
●善用兵者,攻其愛,敵必從;搗其虛,敵必隨;多其方,敵必分;疑其事,敵必備。
——馬慧裕(清)
●以全軍破敵為上,不以得土地、城池為意。
——蔡鍔
●敵進我退,敵駐我擾,敵疲我打,敵退我追。
——毛澤東(中)
●必須打勝;必須照顧全戰役計劃;必須照顧下一戰略階段:這是反攻開始,即打第一仗時,不可忘記的三個原則。
——毛澤東(中)
●弱軍對於強軍作戰的再一個必要條件,就是揀弱的打。
——毛澤東(中)
●先打分散和孤立之敵,後打集中和強大之敵。
——毛澤東(中)
●襲擊是遊擊戰爭的基本作戰形式。
——毛澤東(中)
●殲滅戰和集中優勢兵力、采取包圍迂回戰術,同一意義。沒有後者,就沒有前者。
——毛澤東(中)
●對於人,傷其十指不如斷其一指;對於敵,擊潰其十個師不如殲滅其一個師。
——毛澤東(中)
●隻有決戰,才能解決兩軍之間誰勝誰敗的問題。
——毛澤東(中)
●牛牴角的戰術是非常糟糕的,馬的戰術比牛的戰術高明,狼的戰術又比馬的戰術高明。
——劉伯承(中)
●在戰略上是打強的,在戰役、戰術上是打弱的。
——劉伯承(中)

●如同外科醫生的手術箱裡,有各種不同的工具一樣,軍事手段也隻是達成大戰略的手段之一。
——利德爾·哈特(英)
●使敵人喪失平衡,自己亂瞭陣腳,這才是戰略的真正目的;其結果不是敵人自行崩潰,就是在會戰中輕易被我擊潰。
——利德爾·哈特(英)
●突然性是戰略的本質。
——利德爾·哈特
●在戰略上,最漫長的迂回道路,常常又是達到目的的最短途徑。
——利德爾·哈特(英)
●戰術之為物,一言以蔽之是若幹世紀以來的軍事經驗的積累。
——戴吉伯(法)
●這是戰爭中一條萬古不易的公理,確保你自己的側翼和後方,而設法迂回敵人的側翼和後方。
——腓特烈(德)
●人民戰爭必須向雲霧一樣,在任何地方也不凝結成一個反抗的核心。
——克勞塞維茨(德)
●隻有獲得勝利的可能性非常大時,才可進行決戰。
——恩格斯(德)
●戰術就是在決定點上使用兵力的藝術,其目的就是要使他們在決定的時機、決定的地點上,發生決定性的作用。
——約米尼(瑞士)
●任何戰術都隻適用於一定的歷史階段;如果武器改進瞭,技術有瞭新的進步,那麼軍事組織的形式、軍隊指揮的方法也會隨著改變。
——伏龍芝(蘇)
●每一種情況都有適合於它的一個特殊的戰略。
——安德烈·博弗爾(美)
●戰略若太復雜,必然失敗。
——西鄉隆盛(日)
●隻要不失敗就是勝利。這正是對抗強大的先進國傢軍事力量的人民戰爭戰略取得勝利的關鍵。
——小山內宏(日)
●用兵之法,十則圍之,五則攻之,倍則分之,敵則能戰之,少則能逃之,不若則能避之。共2頁,當前第1頁12

Leave a Reply