Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

描寫國寶的名言佳句

●古稱國之寶,谷米與賢才(唐·白居易)

●國之寶器,其在得賢(北史)

●才之用,國之棟梁也(宋·王安石)

●歸國寶,水若獻賢而進士(墨子)

●天之生才也甚難,人主得才也亦甚難(宋·葉適)

●千金何足貴,一士固難求(元·逑賢)

●一個國傢裡有才華的人,如同礦藏裡的黃金(美國)

●人材,幹部是世界上所有寶貴的資本中最寶貴最有決定意義的資本(斯大林)
 

●精者,身之寶也(明·王文祿)

●勤為無價之寶,慎為護身之符

●所貴惟賢,所寶惟谷(漢·張衡)

●不貪為寶

●珠藏澤自媚,玉韞山含輝,此涵養之重要(明·薛萱)

●珠瑩則塵不能附,性明而情欲不能染也(南北朝·劉晝)

●珠玉無脛而自至者,以人好之也,況賢者之有足乎(漢·孔融)

●隋侯之珠,國之玉也;然用之彈,曾不如泥丸(漢·劉向)

●賢才,國之寶也(明史紀事本末)
 

Leave a Reply