Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

孔子經典名句

  孔子經典名句_孔子論語名句   

     為政以德,譬如北辰,居其所而眾星共之。

 茍正其身,於從政乎何有?不能正其身,如正人何?

 道千乘之國,敬事而信,節用而愛人,使民以時。

 出門如見大賓,使民如承大祭。

 工欲善其事,必先利其器。居是邦,事其大夫之賢者,友其士之仁者。

 百姓足,君孰與不足?百姓不足,君孰與足?

 君子之行也,度於禮。施,取其厚;事,舉其中;斂,從其薄。

 君於惠而不費,勞而不怨,欲而不貪,泰而不驕,威而不猛。……因民之利而利之,斯不亦惠而不費乎?擇可勞而勞之,又誰怨?欲仁而得仁,又焉貪?君子無眾寡、無小大、無敢慢,斯不亦泰而不驕乎?君子正其衣冠,尊其瞻視,儼然人望而畏之,斯不亦威而不猛乎?

 文武之政,佈在方策。其人存,則其政舉;其人亡,則其政息。….故為政在人。

 君使臣以禮.臣事君以忠。

 子路問事君。子日: " 勿欺也,而犯之。”

 其身正,不令而行;其身不正,雖令不從。

 以不教民戰,是謂棄之。

 知及之,仁不能守之,雖得之,必失之。知及之,仁能守之,不莊以蒞之,則民不敬。知及之,仁能守之,莊以蒞之,動之不以禮,未善也。

 使民敬、忠以勸,如之何?子曰 :“臨之以莊,則敬。孝慈,則忠。舉善而教不能.則勸。”

 先有司,赦小過、舉賢才。

 居上不寬,為禮不敬,臨喪不哀,吾何以觀之哉!

  

       政者正也,子帥以正,孰敢不正?

 舉直錯諸枉,則民服;舉枉錯諸直,則民不服。

 子為政焉用殺?子欲善而民善矣。君子之德風,小人之德草,草上之風,必偃。

 裔不謀夏,夷不亂華,俘不幹盟,兵不逼好。

 道之以政,齊之以刑,民免而無恥;道之以德,齊之以禮,有恥且格。

 上好禮,則民莫敢不敬;上好義,則民莫敢不服:上好信,則民莫敢不用情。

 慎終,追遠,民德歸厚矣。

 不教而殺謂之虐;不戒視成謂之暴;慢令致期謂之賊;猶之與人也,出納之吝謂之有司。

 

Leave a Reply