Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

馮姓的來源,姓馮的名人


一、來源有二
1、出自姬姓,為周文王昌之後。據《元和姓纂》、《後漢書》等所載,周文王第15子畢公高後裔畢萬,西周時,在晉為大夫,當時晉獻公陸續功滅瞭許多小國,其中包括畢萬的一支孫被封於馮城,其後子孫以邑為姓氏,稱馮姓。史稱馮氏正宗。是為河南馮氏。
2、出自歸姓,為馮簡子之後。據《世本》所載,春秋時鄭國有大夫馮簡子,因封邑在馮而得氏。後馮邑被晉國所奪,成為魏氏子弟長卿的封邑,長卿的後裔也稱馮氏。是為河南馮氏。
二 、遷徙分佈
戰國時有馮亭,入趙,拒秦戰死,其宗族分散,有的留上黨潞縣,有的在趙,子孫有許多為將相。至西漢文帝時、車騎都尉馮唐徙居安陵,其弟馮騫自上黨徙居京兆杜陵。此外,先秦時代,馮氏已有徙居今山東者。三國以前,馮氏還有遷至今四川的射洪、中江、渠縣等地及湖北公安者,東晉末,馮氏又有徙居和龍者。唐玄宗時著名宦官高力士,本為馮盎之曾孫,後為宦官高延福收養,改姓高,此為馮姓改為高姓者。唐末黃巢起義時,中原馮氏有一支避難南遷福建寧化石壁,宋代分出上杭、漳州、武平等支脈,至宋末元初,上杭馮氏有的又南遷至廣東的平遠、潮州、揭陽,後再遷至豐順、梅州等地。清康熙至乾隆年福建馮間,廣東、氏有數支移居臺灣,此後,有的又遠播海外。
三、郡望堂號
1、堂號 “同輿堂”或”三同堂”:根據《後魏書》記載,馮誕和後魏高祖同歲,幼同學,娶高祖妹安樂公主為駙馬都尉。他常和高祖同輿而行,所以稱”同輿堂”。又同案而食,同硯而學–同輿、同硯、同案,所以叫”三同堂”。 “市義堂”:戰國時馮驩,是孟嘗君的食客。起初孟嘗君對他隻當一般門客對待,後來孟嘗君派他到薛地,他把所有帳戶叫來,宣佈將債券燒掉,給所有帳戶解決瞭困難。馮驩回去後,對孟嘗君說:”討來的錢我全部買瞭義帶回來。”(市就是買)。孟嘗君當時不懂這句話的意思,後來,孟嘗君罷瞭官到薛地去,薛人夾道歡迎,這時孟嘗君才省悟地感謝馮驩說:”今天我嘗到瞭你替我買的珍貴物品–義,這可是萬金難買呀!”
2、郡望
始平郡:晉時置郡,治所在槐裡。
杜陵縣:此支馮氏,為上黨馮氏分支,其開基始祖為馮唐之弟馮騫。
穎川郡:秦時置郡,治所在陽翟。
上黨郡:戰國韓置郡,此支馮氏,其開基始祖為戰國時韓上黨太守馮亭。
長樂郡:後魏置郡。 京兆郡:漢時置郡,治所在長安。
弘農郡:西漢置郡,治所在弘農。
河間郡:漢高帝置郡,治所在樂城。
四、歷史名人
馮夢龍:明末小說傢,通經學,善詩文,尤以小說詞曲見長,輯有時代話本集《喻世名言》、《警世通言》、《醒世恒言》,合稱”三言” 。
馮 道:五代時歷任四朝宰相,在相位20餘年。他在後唐任宰相期間,倡議由田敏等人在國子監校定《九經》文字,並組織刻工雕印,至後周完成,後世稱”五代監本”。官府大規模刻書自此始。
馮子材:清末著名的老將軍。他曾在年近70歲時,在廣西鎮南關、諒山等地大敗法國軍,取得鎮南關大捷,其名威震邊關。
馮 繚:中國第一位女政治傢、女外交傢。公元前101年,隨漢解憂公主遠嫁和親到瞭烏孫國。由於她多才多智,成為解憂公主的得力助手。後嫁給烏孫右大將。她在協助公主加強漢朝同西域諸國之間的友好關系,作出瞭很大貢獻,深得西域各國的敬服。尊稱她為”馮夫人” 。
馮玉祥:近代愛國將領。1993年任抗日同盟軍總司令,多次擊敗日寇,收復許多失地。建國前夕,因乘船失火,受傷身死

Leave a Reply