Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

成姓的來源,姓成的名人


一、姓氏起源
1、出自姬姓,是周文王姬昌的後代,發源於今山東寧陽。西周初年,周武王封其弟、文王第五子叔武於郕?今山東寧陽東北),建立郕國。其後代以國名郕為姓,後有的去邑為成姓。
2、亦出姬姓,發源於今河南范縣西濮城北。周武王將另一個王族叫季戴的,分封在另一個也稱為郕邑的地方,即今河南范縣濮城一帶。季戴也在郕邑建立瞭郕國,其後代也以國名郕為姓,後改郕為成,形成瞭成姓的一支。
3、出自羋姓,始祖為成虎。春秋時,楚國君主若敖有公子名成虎,其孫以王父之字為姓,遂為成姓。
4 南方少數民族,今廣東雲浮、清遠、增城、潮安、連州及廣西容縣等地有大量成性人氏聚居;香港西貢就有一個“成傢村”,他們是祖籍廣東寶安縣的客傢人。
二、 郡望堂號
【郡望】
弘農:漢武帝元鼎四年(前113年)設郡,相當於今河南省內鄉以西,陜西省柞水以東及華山以南地區,治所在弘農縣(今河南省靈寶縣北)。
上谷:戰國時,趙國公子嘉自立為代王,駐軍上谷。公元前222年,秦滅趙後置上谷郡,相當於今河北省西北部,治所在沮陽(今河北省懷來縣東南)
【堂號】 “永敬堂”:春秋時,成回是孔子的再傳弟子。直接拜子路為師。成回處世接物永遠保持恭敬。子路問他,他說:”人為善者少,為讒者多。行年70常恐行節之虧,是以恭敬待大命。”子路點頭說:”你真是君子啊!”
三、 歷史名人
成公:漢朝的學者,自己隱去姓名,常誦經,不交世利,世人稱為成公。漢成帝出遊,遇見成公,成公不行禮。成帝說:”朕能富貴人,能殺人,子何逆朕?”成公說:”陛下能貴人,臣不做陛下之官;陛下能富人,臣不受陛下之祿;陛下能殺人,臣不犯陛下之法。”帝不能屈,使郎官二人就受《政事》12篇。
成遵:字誼叔,元朝穰(今河南鄧州市)人,元統進士,授翰林國史編修官,拜監察禦史。是歲言事並舉劾凡70餘事,皆揭發時弊,執政者惡之。出為陜西行省員外郎,累官中書左丞。為官清正,所至有聲績。後因用事者唆使人誣告成遵受贓,竟遭杖死,朝中內外為其鳴冤。

Leave a Reply