Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

米姓的來源,姓米的名人


一、 來源有二
1、 隋唐時,西域有一個米國(在現在蘇聯烏茲別克共和國薩馬爾汗的西南),是農牧業國傢。當時常有米國人來中原定居,他們以國名為姓氏,後來就形成米氏。
2、 源自羋姓,宋米芾自稱是先秦時楚國後裔,本姓羋,後改為同音字米。(《姓氏考略》)
二、 郡望堂號
【郡望】
1、 京兆:即首都長安直轄區。在近陜西省西安市至化縣一帶。
2、 隴西:戰時秦昭襄王置。在今甘肅省東鄉以東及隴西一帶。
3、 高平:西晉泰始元年(公元265年)將漢代原有的山陽郡改為高平郡,在今山東巨野縣一帶。
【堂號】
1、”鹿門堂”:宋代禮部員外郎米元章號”鹿門居士”。
2、”寶晉堂”:米元章好潔,所居曰”寶晉齋”。
3、”海嶽齋”:米元章又號米南宮,書法與蘇軾、黃庭堅、蔡襄並稱”四大傢”,自號”海嶽外史”。
三、主要米姓人物
米 芾:北宋書畫傢,初名黻,字元章,號襄陽漫士、海嶽外史。吳(今江蘇蘇州)人,定居潤洲(今江蘇鎮江)。歷任知雍丘縣、漣水軍、太常博士、知無為軍,徽宗時召為書畫學博士,官至禮部員外郎,人稱米南宮。舉止癲狂,人稱米顛,行草得王獻之筆意,用筆俊邁,與蔡襄、蘇軾、黃庭堅並稱”宋四傢”,畫山水人物,多用水墨點染的潑筆法,自成一傢,存世書法有《苕溪詩》、《蜀素》、《虹縣詩》、《向太後挽詞》等,著有《書史》、《畫史》、《寶章侍訪錄》、《寶晉英光集》等。
米友仁:米芾子,人稱小米,南宋書畫傢,一名尹仁,小名寅哥、鯊兒,字元暉。宣和間應選入掌書學,高宗時官至兵部侍郎、敷文閣直學士。其畫繼承米芾傳統,用潑筆法畫煙巒雲樹,別具風格,運筆草草,自稱”墨戲”。存世書畫有《瀟湘奇觀》、《雲山得意》等。
米喇印:清初西北回族起義領袖。甘肅甘州(今甘肅張掖)人。明末甘州軍官。順治授副將。五年(1648年)與丁國棟率農民起義,殺巡撫張文衡等,廢清年號,建政權,受文武官員,連克涼州,蘭州等州縣,兵重十餘萬,後兵敗陣亡。
米萬鐘:明書畫傢,字友石。祖籍順天。生平酷愛奇石,積蓄奇石甚多,人稱友石先生。任江西按察使,為魏忠賢所惡,因而削籍,後官至太常少卿。
米漢雯:清代人,米萬鐘之孫,好學,善寫小令,書畫繼承其傢法,人稱小米,著有《始存集》。

Leave a Reply