Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

秦國宣太後簡介 大秦宣太後千古太後第一人

  大秦宣太後——千古太後第一人

  宣太後或稱秦宣太後,出身楚國,為秦國相穰侯魏冉之異父姊、後為秦惠文王妃,生子秦昭襄王。宣太後起初是惠文王的妃子,稱羋八子。惠文王死後,由惠文王後所生的秦武王即位。武王在位三年薨逝,由武王之弟、也就是羋八子所生的公子則即位,即秦昭襄王,羋八子因此成為王太後,從此開始瞭長達四十一年的臨朝稱制。秦昭襄王四十一年(前266年),秦昭襄王任用范雎為相,驅逐宣太後的異父弟魏冉及其黨,宣太後始失勢,甚至被范雎廢去王太後之位,次年(前265年)十月,宣太後逝世,葬於芷陽酈山,謚號宣。

  這個女人簡直可謂不羈的烈馬!她就是大名鼎鼎的秦宣太後:

  太後稱謂,始見於她。宋代高承《事物紀原》(卷一)雲:“《史記·秦本紀》曰:昭王母羋氏,號宣太後 。王母於是始以為稱。故范睢說秦王有獨聞太後之語。其後趙孝成王新立,亦有太後用事之說。是太後之號,自秦昭王始也。漢襲秦故號,皇帝故亦尊母曰皇太後也。” 太後專權,也自她始。宋代陳師道《後山集》(卷二二)雲:“母後臨政,自秦宣太後始也。”她以太後身份統治秦國長達三十六年之久,而且大大發展瞭國力,“東益地,弱諸侯,嘗稱帝於天下,天下皆西向稽首”(《史記·穰侯列傳》)。

  羋姓乃楚國的國姓。可想而知,她是當時楚王的姐妹之一。秦國後宮分八級:皇後、夫人、美人、良人、八子、七子、長使、少使。這位羋八子在老公秦惠文王在世的時候,地位並不高,也談不上多麼得寵。至於她連生下三個兒子,那也很有可能是“無意插柳柳成蔭”。當然,更大的可能是她確實還是比較得老公喜歡的(以她的性格,這種可能更大),所以招得惠文王嫡妻秦惠文後醋勁大發,千方百計要收拾羋八子,以至於老公一死,秦惠文後就和繼位的兒子秦武王合謀,將羋八子的寶貝兒子嬴稷送到燕國去當瞭人質。眼看這母子倆的人生將要黯淡收場,事情卻來瞭個一百八十度大轉彎,前途一片光明。

  關鍵問題出在繼位的秦武王身上。秦武王生性好武,以武功多得軍中威望,但是他也死於這一喜好。秦武王在位第四年,與孟說(力士)舉鼎絕臏而死。

  秦武王無子,國人迎為質於燕的羋八子之子稷(則)而立之,是為秦昭王(一作秦昭襄王)。羋八子被尊為太後,史稱宣太後(號)。秦昭王年少,宣太後主政,以楚人魏冉(宣太後異父長弟)為將軍,以樗裡疾為相,控制瞭秦國軍政大權。魏冉的將軍之職,為秦置將軍之始,也算是宣太後的一個創舉。不過,這時的政局是動蕩不安的,秦武王諸弟爭立,武王母(惠文後)、武王後及大臣擁立公子壯(武王弟)即位,稱“季君”,與宣太後、魏冉對抗,內亂三年不止。秦昭王二年 (公元前三零五年),宣太後、魏冉盡誅公子壯、惠文後、昭王異母兄弟及大臣,逐武王後(魏女)回魏,“季君之亂”遂平。宣太後封同父弟戎為華陽君,封子顯為高陵君、悝為涇陽君,形成黨親專政的格局,威震天下。秦國原來重用客卿制的傳統被打破,這也是宣太後獨具膽識之處,以其強有力的政治手腕,維護瞭國傢統治的穩定。