Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

濮姓的來源,姓濮的名人


一、來源有四
1、出自有虞姓,是舜的後代。虞舜為炎黃部落首領時,其子孫散封於濮地,其後代遂以地名為姓,形成濮姓。
2、出自高陽氏,是顓頊的後代。顓頊帝裔孫陸終之後,有另居於濮者,其後以地名為姓。
3、出自姬姓,是衛國康叔的後代。春秋時,衛國有大夫封於濮(今河南濮陽市東濮城),其後以封地為姓,稱濮氏。
4、以國為姓,周朝時,有百濮國(在今湖北石首縣南),國人以濮為姓,亦稱濮氏。這支濮姓,也出自熊姓。濮氏望族居魯郡。(今山東滋縣25裡)。
二、郡望堂號
【堂號】 摶鈧諤脭:元朝大德年間,因水災年荒,鄉民苦饑。濮鑒本是一農民,較富有,他捐出1000多擔糧食賑災,救活瞭很多人。
【郡望】
1、魯國:西漢初年將秦朝原有的薛郡改為魯國,三國魏及晉代改為魯郡。
2、濮陽:古縣名。春秋時衛國都城,因地在濮水之北,故名。秦漢為濮陽縣,屬東郡。在今河南濮陽縣。晉代析濟陰郡之一部分之濮陽郡。隋代改為濮州。在今山東省濮州縣。
三、歷史名人
濮萬年、濮道興:兄弟二人為宋代畫傢,善畫人物。
濮源、濮升:清代時,父子二人先後任涪州太守,有惠政。濮鑒:元代富陽稅務官,字明之,桐鄉人。大德中大水淹禾,鄉民苦饑。鑒捐米千餘石以食饑者,所活甚眾。後升提舉。
濮陽淶:明代廣德人,號真庵,廣德人,南昌府通判。一生cao履清白,有政聲,著述較多。
濮真安:明代名人。 濮仲翁:漢代名人。

Leave a Reply