Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

沙姓的來源,姓沙的名人


一、 來源由四
1、 出自子姓,是湯王的後裔。商朝末年,殷紂王庶兄開(一名啟)被封於微,世稱微子。武王克商後,封微子於商丘,建立宋國。微子的後裔有沙姓。
2、 出自神農氏,為炎帝之後。炎帝為部落首領時,其下有臣夙沙氏。
3、 以國為氏,西周有沙侯國,地望在河北涉縣,涉縣之稱由西漢時沙縣改。
4、 出自沙隨氏。古代諸侯公爵。凡失國或沒爵後,即稱為公沙氏或沙隨氏。其後省為沙氏。
5、 歷史上的百洛國(在今朝鮮)有沙氏。沙姓望族居東莞、汝南(今河南汝南東南60裡)。
二、 郡望堂號
【堂號】
“濟民堂”:明時沙玉,當涉縣知縣,顧慮到老百姓沒有恒產(固定的財產),就設宴請富農,親自問他們定借款合同,借來錢交貧民買耕牛農具,督促百姓治病,男勞力種一畝菜備荒。結果涉縣百姓傢傢不愁吃穿。在莊稼熟的時候,他親自下鄉督促晝夜收割。還沒割完,飛蝗大至,鄰縣的莊稼都被吃光,涉縣得到保全。
【郡望】
《郡望百傢姓》中記載:沙氏望出汝南郡。《姓氏考略》中記載:望出東莞、汝南。今江蘇如皋一帶沙姓,仍用“汝南世濟,東莞傢聲”,作楹聯,其世遷祖為沙世堅後裔沙屏北。 1、 汝南郡:漢高帝置汝南郡,相當於今河南省中部上蔡縣及安徽省淮河以北地區。
2、 東莞郡:晉武帝太始元年(公元265年)置郡。相當於今山東省沂水一帶。即漢代城陽郡舊地。
三、 歷史名人
沙世堅:北宋勇將,有文武韜略,河北涉縣人,曾任東莞太守;1127年護宋高宗南渡,知梧州;廣西苗民大起義,改知宜州,平義軍十萬,擊殺首領莫文察,廣西河池有“白土平蠻碑”一尊,即其所勒。為江浙沙氏世遷祖,沙神芝、沙元炳均其後。
沙玉:明代涉縣知縣,勸民備耕搶收,涉民豐衣足食。嘗於禾稼熟時,督民晝夜收獲,未畢,飛蛾大至,臨邑禾食盡,涉民得保全。
沙良佐:明代新城知縣,廉慎愛民,篤於學校,未幾,人足衣食,庭無訟者,百姓戴之。 沙金威:漢代名將。
沙門:晉代名士。
沙神芝:清代書法傢

Leave a Reply