Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

荊姓的來源,姓荊的名人


一、尋根溯祖
1、出自羋姓。西周初年,楚國先君熊繹被封在荊山一帶(今湖北西部),國號為荊,直到春秋初才改為楚國。楚文王以前的荊君有庶出子孫以國號為姓,稱荊氏。
2、為楚姓所改。羋姓之後原有楚姓,一支居於秦國,因避秦莊襄王嬴楚之諱,以原國名荊為姓,改為荊姓。
3、慶姓也改姓荊。如戰國時荊軻即是。
二、郡望堂號
【堂號】 “邠慶堂”:宋朝荊嗣,累立戰功。太宗時攻太原及幽州,他皆率先陷陣,拜都指揮使。真宗時,為邠慶、環慶副部署,嗣起行伍,一生經150餘戰,未嘗敗北。
【郡望】 荊氏望出廣陵郡。原為戰國時楚國廣陵邑。東漢時改為廣陵郡。故址在今江蘇省揚州一帶。
三、歷史名人
荊 軻:戰國時齊國人。好讀書,善於擊劍,為人行俠仗義,受燕太子丹之使,獻地圖刺殺秦王嬴政,圖窮匕見,事敗被殺。
五代有畫傢荊浩,宋代有都指揮使荊葵,元代有遼東廉訪使荊元剛,明代有刑部侍郎荊州俊。

Leave a Reply