Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

李隆基名言

  1、賞有功,報有德者,政之急也。若功不賞,德不報,則人何謂哉?

  2、食而不知其旨,耕而不知其耨,將何以因於義,求於善,補朕之闕,誨人罔倦哉?

  3、經綸文章,今之王佐;出入將相,古之人傑。

  4、寶髻偏宜宮樣,蓮臉嫩,體紅香。眉黛不須張敞畫,天教入鬢長。

  5、莫倚傾國貌,嫁取個,有情郎。彼此當年少,莫負好時光。

  6、夫談講之務,貴於名理,所以解疑辯惑,鑿瞽開聾,使聽者聞所未聞,視者見所未見。

  7、上之所教,下之所效,

  8、益重青春志,風霜恒不渝。

Leave a Reply