Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

孔子關於教育的名言

 1、孔子曰:“有教無類。”

 2、孔子曰:“見賢思齊焉,見不賢而內自省也。 ”

 3、孔子曰:“飽食終日,無所用心,難矣哉。”

 4、孔子曰:“知者不惑,仁者不憂,勇者不懼。”

 5、孔子曰:“習相近也,性相遠也。”

 6、孔子曰:“學而時習之,不亦說乎?”

 7、孔子曰:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也。”

 8、孔子曰:“吾日三省吾身:為人謀而不忠乎?與朋友交而下信乎?傳不習乎?”

 9、孔子曰:“不憤不啟,不悱不發。舉一隅而不以三隅反,則不復也。”

 10、孔子曰:“不學禮,無以立。”

 11、孔子曰:“三人行必有我師焉!”

 12、孔子曰:“吾嘗終日不食,終夜不寢,以思,無益,不如學也。”

 13、孔子曰:“生而知之者上也,學而知之者次也;困而學之,又其次也;困而不學,民斯為下矣!”

 14、孔子曰:“發憤忘食,樂以忘憂,不知老之將至!”

 15、孔子曰:“默而識之,學而不厭,誨人不倦!”

 16、孔子曰:“溫故而知新,可以為師矣!”

 17、孔子曰:“誨汝知之乎?知之為知之,不知為不知,是知也。”

 18、孔子曰:“因材施教。”

 19、孔子曰:“敏而好學,不恥下問。”

 20、孔子曰:“學而不思則罔,思而不學則殆!”

Leave a Reply