Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

慎子名言名句

 1、鷹,善擊也。然日擊之,則疲而無全翼矣;驥,善馳也,然日馳之,則蹶而無全蹄矣。

 2、亡國的君主,並不是他一個人的罪過;會治理國傢的君主,也不是靠他一個人的力量。

 3、今一兔走,百人逐之,非一兔足為百人分也,由未定。由未定,堯且屈力焉,而況眾人乎?積兔滿市,行者不取,非不欲兔也,分已定,分已定,人雖鄙不爭。故治天下及國,在乎定分而已矣。

 4、兩貴不相事,兩賤不相使。

 5、詩,往志也;書,往誥也;春秋,往事也。

 6、小人食於力,君子食於道,先王之訓也。故常欲耕而食天下之人矣,然一身之耕,分諸天下,不能人得一升粟,其不能飽可知也;欲織而衣天下之人矣,然一身之織,分諸天下,不能人得尺佈,其不能暖可知也。故以為不若誦先王之道而求其說,通聖人之言而究其旨,上說王公大人,次匹夫徒步之士。

 7、日月為天下眼目,人不知德;山川為天下衣食,人不能感。

 8、賢明的君主使用臣子,使臣下盡忠而不越過自己的職權,使臣下盡職而不越過職責范圍。

 9、故聖人處上,能無害人,不能使人無己害也,則百姓除其害矣。聖人之有天下也,受之也,非取之也。

 10、故比幹忠而不能存殷,申生孝而不能安晉,是皆有忠臣孝子而國傢滅亂者,何也?無明君賢父以聽之。故孝子不生慈父之傢,忠臣不生聖君之下。

 11、智盈天下,澤及其君;忠盈天下,害及其國。

 12、互相懷疑就不會安寧,有瞭對立的雙方就容易產生爭鬥,互相爭鬥的結果就是互相殘害,危害就產生在這種雙方的爭鬥中,而不會產生在隻有單獨的一方。

 13、天道因則大,化則細。因也者,因人之情也。人莫不自為也,化而使之為我,則莫可得而用矣。

 14、民雜處而各有所能。所能者不同。此民之情也。大君者。太上也。兼畜下者也。

 15、君人者,舍法而以身治,則誅賞予奪,從君心出矣。

 16、亂世之中,亡國之臣,非獨無忠臣也;治國之中,顯君之臣,非獨能盡忠也。治國之人,忠不偏於其君;亂世之人,道不偏於其臣。

 17、小人無兼年之食,遇天饑,妻子非其有也;大夫無兼年之食,遇天饑,臣妾輿馬,非其有也。戒之哉!

 18、以一人治天下,不以天下奉一人

 19、大君任法而弗躬,則事斷於法矣。

 20、君主如果舍棄法制而以私人的意願來裁定賞罰的輕重,那麼就會造成相同的功勞而受到不同的獎賞,相同的罪過卻受到不同的懲罰,這樣怨恨就由此產生瞭。

 21、鳥飛於空,魚遊於淵,非術也。故為鳥為魚者,亦不自知其能飛能遊。茍知之,立心以為之,則必墮必溺。猶人之足馳手捉,耳聽目視,當其馳捉聽視之際,應機自至,又不待思而施之也。茍須思之而後可施之,則疲矣。是以任自然者久,得其常者濟。

 22、天有明,不憂人之暗也;地有財,不憂人之貧也;聖人有德,不憂人之危也。

 23、辟戶牖必取己明焉,則天無事也;地雖不憂人之貧,伐木刈草必取己富焉,則地無事也;聖人雖不憂人之危,百姓準上而比於下,其必取己安焉,則聖人無事也。

 24、君主的聰明才智,不見得比群臣高明多少,憑君主不怎麼高明的才智,要治理好國傢,用善來完全覆蓋下面就不夠瞭。

 25、聖人能夠統治天下,是接受瞭人民的重托,不是自己私自竊取的。百姓對於聖人,是奉養他,而不是靠聖人來養活自己,那么聖人就沒有事瞭。

 26、作為賢明的君主,不要聽信謠傳,要依據法制權術來處理政事,觀察得失。

 27、天有無限的光明,不必擔憂人間存在的黑暗;地有無窮的財富,不必擔憂人間存在的貧窮;聖人具有美好的德行,不必擔憂人間存在的危難。

 28、亡國之君,非一人之罪也;治國之君,非一人之力也。將治亂,在乎賢使任職而不在於忠也。

 29、天道因循自然就廣大,人為地改變它就縮小。所謂因循,就是遵循自然規律,順應民情。共2頁,當前第1頁12

Leave a Reply