Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

章學誠名言名句

  1、學必求其心得,業必貴其專精。

  2、記誦之法,學問之舟。

  3、文辭猶金石也,志識爐錘也。

  4、學文之事,可授受者規矩方圓,其不可授受者心營意造。

  5、讀書如飯,善吃飯者長精神,不善吃者生疾病。

  6、有天下之史,有一國之史,有一傢之史,有一人之史。傳狀志述,一人之史也;傢乘譜牒,一傢之史也;部府縣志,一國之史也;綜記一朝,天下之史也。

Leave a Reply