Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

Category: 古代名人名言

古代名人名言

項羽的名言

將相寧無種,本無富和窮。四海皆兄弟,世界應大同。 類別:真理 將相寧無種,本無富和窮。四海皆兄弟,世界應大同。 類別:理想

管仲的名言

士不厭學,故能成其聖。 類別:讀書 道德當身,不以物惑。 類別:道德 士不厭學,故能成其聖。 類別:學習

孔丘的名言

吾嘗終日不食,終夜不寢,以思,無益,不如學也。 類別:讀書 後生可畏,焉知來者之不如今也。 類別:青春 有若無,實若虛,犯而不校。 類別:修養

老聃的名言

江海所以能成為百谷之王者,以其善下。 類別:理想 江海所以能成為百谷之王者,以其善下。 類別:真理 善者不辯,辯者不善;知者不博,博者不知。 類別:智慧

墨翟的名言

興天下之利,除天下之害。 類別:真理 志不強者智不達,言不信者行不果。 類別:理想 志不強者智不達,言不信者行不果。 類別:真理

劉安的名言

行一棋不足以見智。 類別:修養 不自強而成功者,天下未之有也。 類別:成功 聖人不貴尺之璧,而貴寸之陰。 類別:時間

曾參的名言

吾日三省吾身,為人謀而不忠乎?與朋友交而不信乎?傳不習乎? 類別:修養 朝有過,夕改,則與之;夕有過,朝改,則與之。 類別:修養

劉向的名言

以人之長補己短,以人之厚補己薄。 類別:修養 書猶藥也,善讀之可以醫愚。 類別:學習 以勢交者,勢傾則敗;以利交者,利窮則散。以財交者,財盡則絕;以色交者,色落則渝。 類別:友誼

班固的名言

王者以民為基,民眾以財為本,財竭則下叛,下叛則上亡。 類別:思想 民者,弱而不可勝,愚而不可欺也。 類別:思想 父兄之教不先,則子弟之率不謹。 類別:教育

司馬遷的名言

以權利合者,權盡而交疏。 類別:友誼 燕雀焉知鴻鵠之志哉? 類別:志向 堯雖賢,興事業不成,得禹而九州寧。且欲興聖統,唯在擇任將相哉! 類別:事業