Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

Category: 八十大壽對聯

八十大壽對聯

80歲祝壽對聯集錦_八十壽聯

陽春正獻瑤池瑞耋老頻添海屋籌 耆年可入香山壽碩德堪宏渭水漠 渭水一竿閑試釣武陵千樹笑行舟 文移百鬥成天象月捧南山作壽杯 卓爾經綸傳渭水飄然風致赴香山 天賜期頤長生無彬人間百歲隻慶有餘

八十壽壽聯集錦_八十壽聯

渭水一竿閑試釣武陵千樹笑行舟   日歲能預期廿載後如今日健群芳齊上壽十年前已古來稀   八秩壽筵開萱草眉舒綠千秋佳節到蟠桃面映紅  逾古稀又十年可喜慈顏久駐去期頤尚廿載預征後福無疆

八十壽聯欣賞_八十壽聯

杖朝步展春秋水釣渭絲綸日月長 文移北鬥成天象月棒南山作壽杯 蟠桃已結三千歲上壽還期二十春    八旬酬盛世一生煥清輝 愛福無疆錫純嘏杖朝有典視遐齡 天邊將滿一輪月地上還鐘百歲人   十裡楊榆推老宿一竿風雨待安車告存不待邀天祿夢卜能遺顯國琛作秋庚弘春不老四時健旺福無窮   春酒流香酣壽酒競齡添美祝遐齡陽春正獻瑤池瑞競老頻添海屋籌卓爾經綸傳謂水飄然風致趕香山   此老會當菊井水對人體問麥邱年松柏常滋仙掌露鳳凰新浴壁地春願效高呼歌福壽還隨萊舞祝期頤

八十歲壽聯_八十壽聯

渭水一竿閑試釣武陵千樹笑行舟 日歲能預期廿載後如今日健群芳齊上壽十年前已古來稀八旬且獻瑤池瑞 四代同瞻寶婺輝 鸞笙合壽和聲樂 鶴算同添大耋年 四代斑衣榮耋壽 八旬福婺慶遐齡

80歲壽辰對聯_八十壽聯

耆年可入香山壽;碩德堪宏渭水漠。(八十歲)告存不待邀天祿;夢卜能遺顯國琛。(八十歲)杖朝步履春秋永;鉤渭絲綸日月長。(八十歲)春酒流香酣壽酒;耄齡添美祝遐齡。(八十歲)陽春正獻瑤池瑞;耋老頻添海屋籌。(八十歲)渭水一竿閑試釣;武陵千樹笑行舟。(八十歲)文移百鬥成天象;月捧南山作壽杯。(八十歲)卓爾經綸傳渭水;飄然風致赴香山。(八十歲)天賜期頤長生無彬;人間百歲隻慶有餘。(八十歲)寶樹靈椿三千甲子;龍眉華頂九十春光。(八十歲)八秩康強春秋永在;四時健旺歲月優遊。(八十歲)跡隱丹雀品征琛玉;名齊渭水胸貯經綸。(八十歲)精神矍鑠似東海雲鶴;身份老健如南山勁松。(八十歲)白發朱顏登八旬大壽;豐衣足食享幸福晚年。(八十歲)杖朝步履春秋永;鉤渭絲綸日月長。(八十歲)雪冷霜寒萬裡勁松曾傲歲;風和日暖千年古柳尚爭春。(八十歲)幸運維新賴有老成作砥柱;華封晉祝欣將詩句詠萊臺。(八十歲)羨高年精神矍鑠花甲重添二十載;居上壽齒德俱尊松年永享八千秋。(八十歲)千齡預宴九老圖形杖履春坐年德鐘山堪比峻;東方善諧南極昌壽孫曾林立傢門荊樹慶長榮。(八十歲)

嶽丈八十大壽賀聯_八十壽聯

南山欣作頌,北海喜開樽。 鶴算千年壽,松齡萬古春。 父親歌高壽,天地賜遐齡。 室有芝蘭詩自詠,人如松柏歲長春。 十月陽昭輝天宇,八旬人健比喬松。 蘭菊叢中徽可紹,喬松獨秀壽無疆。

八十壽聯_八十壽聯

鸞笙合奏和聲樂 鶴算同添大耋年 盤獻雙桃歲熟三千甲子 箕衍五福庚同八十春秋 望三五夜月對影而雙天上人間齊煥彩 占八千春秋百分之一椿庭萱舍共遐齡